ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ผมได้มีโอกาศออกไป...ร่วมด้วยในเวทีของชุมขนต่างๆ ที่นำมาเล่าลงในบล็อกนี้ อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป...ดังนี้ครับ.

     1.เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุก...อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

     บ้านแหลมตะลุมพุก...เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ๆยื่นยาวออกไปตามแนวชายฝั่ง ของจังหวัดฯ มีระยะทางยาวประมาณ 60 กิโลเมตรจากตัวจังหวัดฯ พื้นที่โดยส่วนใหญ่...เป็นป่าชายเลน มีน้ำทะเลหล่อเลี้ยง ใหลยาวตลอดทั้ง 2 ด้าน ทำให้ไม่มีพื้นที่ในการทำการเกษตร เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เลย อาชีพโดยส่วนใหญ่ของชาวบ้านแหลมตะลุมพุก...จึงมีอาชีพหลักในการทำประมง...ออกเรือหา กุ้ง หอย ปู ปลา กั้ง ในทะเล.

     วันนั้น...เป็นเวทีการจัดการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยกศน. อำเภอปากพนัง และมีพี่พัชณี เจ้าหน้าที่ พอช.เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา  มีปลัด อบต.บ้านแหลมตะลุมพุก เข้าร่วมเวทีด้วย นับเป็นเวที...ที่มีความหลากหลาย เวทีแรกของผม เพราะ... จากการที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำการประมงโดยส่วนใหญ่...ทำให้ต้องมีการบริหาร...การจัดการและพัฒนาการกับอาชีพหลัก โดยการพัฒนาให้ กุ้ง หอย ปู ปลา กั้ง ที่ได้มา...หรือเหลือจากการขายส่งให้กับพ่อค้า-แม่ค้าที่มารับสินค้าไป ให้กลายเป็นอาชีพเสริมเชื่อมโยงกับอาชีพหลัก อย่างลงตัว  เมื่อเป็นเช่นนี้... ทำให้ความต้องการในด้านการรับการหนุนเสริมจากหน่วยงานฯ จึงเป็นไปในแบบขององค๋ความรู้และด้านอาคารสถานที่ๆจะให้มีการแปรรูปเป็นอาหารกระป๋อง อาหารแห้งบรรจุหีบห่อ และพัฒนาต่อยอดต่อไป โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุกต่อไป.

     ในส่วนของ กศน. และพี่พัชณี พอช. เข้าไปทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง...ของการตั้งกองทุนฯและออมสัจจะวันละบาท ช่วยประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว การรักกลุ่มฯ รักชุมชน  พัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.

     สำหรับผมในวันนั้น ใด้มีส่วนในการเผยแพร่การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาที่เหลือการคัดแยก... และการนำน้ำหมักไปใช้ การนำกากใยที่เหลือในน้ำหมักไปเป็นอินทรีย์วัตถุในดิน...แก่ต้นพืช.

     ในบล็อกต่อไปผมนำเสนอเรื่องเล่าของ...ชุมชนบ้านเขียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทำปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศกับการเลี้ยงด้วงในต้นลาน  สามารถจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับการทำปุ๋ยหมัก...?