6 C's

ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้นมักจะใช้หลัก 6 C's เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินเครดิตของผู้ปล่อยสินเชื่อ ซึ่ง 6 C's จะประกอบไปด้วย

1. Character คือ ลักษณะนิสัยหรือวินัยในการชำระสินเชื่อในอดีต การชำระหนี้ตรงเวลาหรือไม่อย่างไร การจัดการกับสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ได้ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาได้ดีอย่างไร ซึ่งลักษณะในปัจจัยนี้ก็จะได้มาจากรายงานของเครดิตบูโร รวมไปถึง การแต่งกายที่สุภาพ และการพูดคุยกับพนักงานสินเชื่อ

2. Capacity คือ ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืน ผู้ขอสินเชื่อมีงานที่มั่นคงหรือไม่และมีอายุการทำงานมานานเท่าไรในบริษัทที่ทำอยู่ในปัจจุบัน รายได้เพียงพอต่อหนี้สินที่มีอยู่หรือไม่ ความสามารถของผู้ขอสินเชื่อที่จะสามารถชำระหนี้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. Capital คือ เงินทุน หรือสินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอสินเชื่อ ที่นำมาลงทุนในธุรกิจโดยธนาคารจะมองว่าหากผู้ขอสินเชื่อนำเงินลงทุนของตนเองในสัดส่วนที่เยอะนั้นก็แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ ถึงแม้ธุรกิจจะประสบปัญหาผู้ขอสินเชื่อก็จะต้องต่อสู้อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะมีการนำเงินของตนเองมาลงทุน

4. Conditions คือ ปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอื่นที่มีผลกระทบต่อรายได้ เป็นต้นว่าเศรษฐกิจ อาชีพ หรือเงื่อนไขในการกู้ ตัวอย่างเช่น ในสภาวะของเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้รายได้สุทธิลดลง ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระ ซึ่งสถาบันการเงินก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ในการพิจารณาสินเชื่อ อาชีพบางอาชีพมีความมั่นคงในรายได้ และการงาน เช่น การรับราชการ การกู้ร่วมก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อเช่นกัน

5. Collateral คือ หลักประกันที่เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้กู้จะนำมาจำนำ หรือจำนองเพื่อให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ก็สามารถนำมาขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งการให้สินเชื่อประเภทนี้ก็มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

6. Country คือ ประเทศที่ผู้ขอสินเชื่อนั้นจะไปประกอบธุรกิจว่ามาความเสี่ยงของประเทศนั้นๆมากน้อยขนาดไหน เช่น เรื่องความรุนแรงการเมือง ภาวะสงคราม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ขอสินเชื่อจนอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่อาจจะชำระหนี้ได้

โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในทั้ง 6 C's นี้คือ Capacity หรือความสามารถในการชำระหนี้คืนนั่นเอง เนื่องจากในที่สุดแล้วสถาบันการเงินก็ต้องการการชำระสินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อ หากสถาบันการเงินมองว่าผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้คืนได้แน่ๆก็คงเป็นเรื่องยากที่จะขอสินเชื่อผ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระความเห็น (0)