จิตวิญญาณความเป็นครู

จิตวิญญาณความเป็นครู

วันพุทธ ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ถึงแม้ผมจะเป็นแค่นักศึกษาฝึกสอน แต่หน้าที่ของผมก็คือสั่งสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างเติมที่และเต็มความสามารถ ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่อดทน และอดกลั้นสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียนแบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ

สังคมไทยมีความคาดหวังในตัวครูสูงทุกๆด้าน ครูปัจจุบันมีคุณสมบัติลดหย่อนไปจากความคาดหวังหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหวังไปบ้าง แต่มีคุณสมบัติบางด้านสูงกว่าที่สังคมคาดหวังก็มีเชื่อว่าในปัจจุบันครูมีสมรรถภาพสูงกว่าครูในอดีตในหลายๆด้านอย่างแน่นอนแต่บางด้านก็ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การแก้ปัญหาและการยกระดับคุณภาพของครูให้สูงขึ้นคงต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่เรียกตนเองว่า "ครู" แล้วละครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)