เป้าหมายการจัดการศึกษาไทย

ตามข้อมูลพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายการจัดการศึกษาไว้ว่า เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาที่ดีไว้ว่า คือการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเอง ได้ไปถึงเป้าตามศักยภาพตน เป้าหมายนี้จึงจะเป็นผลสำเร็จแท้ของการศึกษาไทยที่พึงปรารถนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินมากมายที่วิ่งเข้าหาโรงเรียน ก็จะมุ่งเน้นพัฒนาให้สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ทักษะพูดได้มากกว่าสองภาษา ให้ผู้เรียนเก่งเพียบพร้อม เป็นอัจฉริยะ มีอีกทักษะอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่เด็กโลกหน้าจะต้องทำได้