อันดับมหาวิทยาลัยไทย ในปี ๒๕๕๗

ผมได้รับ อี-เมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

"ในรอบปี พ.ศ. 2557 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับต่างๆ สามารถดูได้จากไฟล์ pdf ที่ ThaiURanked2014.pdf ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทึ่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งนี้โดยคำนึงถึงเกณฑ์การจัดอันดับที่แตกต่างกันของแต่ละสำนักอย่างทันต่อสถานการณ์ประกอบด้วย

ผมจึงขอส่งอีเมลฉบับนี้มายังอาจารย์ เพื่อพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่อาจารย์จะเห็น สมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

มงคล รายะนาคร"

เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างดียิ่ง จึงนำมาเผยแพร่ โดยย้ำว่า เกณฑ์ในการจัดอันดับ สำคัญกว่าตัวอันดับเอง เพราะเราควรอ่านเป็น formative คือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่ออวดว่าใครดีกว่าใคร

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ม.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

ผมขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมชื่อมหาวิทยาลัยและอันดับ Asia Rank (AR) กับ Country Rank (CR) สำหรับ THE Asia University Rankings 2014 จากเดิม AR 82 CR 1 MU เป็น AR 50 CR 1 KMUTT และ AR 82 CR 2 MU เมื่อ KMUTT หมายถึง King Mongkut's University of Technology Thonburi และ MU หมายถึง Mahidol Summary-ThaiURanked2014-Rev19-01-15.pdfUniversity ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์ที่แก้ไขใหม่ ThaiURanked-Rev19-01-15.pdf มาพร้อมนี้Summary-ThaiURanked2014-Rev19-01-15.pdf

(ขอขอบคุณผู้ปรารถนาดีที่อีเมลแจ้งผมให้ทราบถึงข้อผิดพลาด ทำให้ผมได้โอกาสแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องในครั้งนี้)