IBNUFUAD
อับดุรเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอามีน

(ร่าง)แผนงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงควายในพื้นที่พรุ นาร้าง และสวนปาล์ม-ภาคใต้ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย (แผนระยะ 3 ปี : 255๘-25๖๐)


ที่มาความจำเป็น

1.เกษตรกรในจังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่มีการถือครองที่ดินที่มีขนาดไม่กว้างขวางอย่างในภูมิภาคอื่นๆ

2.ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงร่ำลือเกี่ยวกับควายไทย แต่สถานการณ์และแนวโน้ม ควายลดลงอย่างน่าตกใจ และจากการคาดการอาจจะหมดไป ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) จึงมีความเป็นห่วงเป็นใย จึงได้มีนโยบายให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยได้มอบนโยบายโดยเฉพาะด้านกระบือ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาปริมาณกระบือไม่ให้ลดลง ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ ๑)การเลี้ยงกระบือเพื่อการอนุรักษ์ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ๒)การเลี้ยงกระบือเพื่อใช้แรงงานลดลง/ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต และ ๓)การเลี้ยงกระบือเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (จำหน่ายเพื่อบริโภค เป็นเนื้อกระบือ –น้ำนม)

โดยมีข้อสั่งการ ให้หาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 3 แนวทาง ข้างต้น จะทำอย่างไรได้ โดยให้นำเสนอเป็นโครงการระยะยาว และงบประมาณดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเพิ่มศักยภาพการผลิตในประเทศ เสนอคณะรัฐมนตรี ประเด็นต่อมาการเพิ่มและขยายพันธุ์กระบือในสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ (ผสมเทียม/ฝากถ่ายตัวอ่อน) มีโอกาสทำได้ มากน้อยเพียงใด รวมถึงการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สามารถขยายหรือเพิ่มจำนวนกระบือ โดยให้เกษตรกรยืมกระบือไปใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ได้อย่างไร บ้าง

โดยแผนงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงควายในพื้นที่พรุ นาร้าง และสวนปาล์ม ภาคใต้ ซึ่งสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ได้กำหนดที่จะดำเนินการ ในแผนงานระยะ 3 ปี ในห้วง 255๘-25๖๐ เป็นแผนงานฯที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรี ในข้อ ๓ คือ การพัฒนารูปแบบเลี้ยงควายเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อจำหน่าย/บริโภคเนื้อ หรือสายพันธุ์

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับกลยุทธตามยุทศาสตร์ควายไทย (ในห้วงปี ๒๕55 – ๒๕59) แล้ว แผนงานฯ สอดคล้องกับ :-

วิสัยทัศน์ "พัฒนาการผลิต เสริมสร้างวิถีชีวิตผู้เลี้ยงควายอย่างยั่งยืน"

ประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับการผลิตควายไทยเป็นการค้า

เป้าประสงค์หลัก พัฒนาระบบการผลิตควายไทยเชิงธุรกิจ ส่งเสริมการตลาดและการแปรรูป

เป้าประสงค์สนับสนุน ศึกษาวิจัยสนับสนุนการผลิตเป็นการค้า การอนุรักษ์และพัฒนา

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาระบบการผลิตควายไทยเป็นธุรกิจส่งเสริมการตลาดและการแปรรูป

กลยุทธที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควายไทยสนับสนุนการผลิตเป็นการค้าและการอนุรักษ์

กลยุทธที่ 4 การศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการผลิตควายไทยเป็นการค้าและการอนุรักษ์

และยังสอดคล้องกับพันธกิจตามยุทธศาสตร์ควายไทยทุกข้อ

ข้อที่ ๑ พัฒนาระบบการผลิตควายไทยเป็นการค้า

ข้อที่ 2 สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร มีการอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้อย่างยั่งยืน

ข้อที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตควายของเกษตรกร

ข้อที่ 4 ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติ ประโยชน์การเลี้ยงควายให้สาธารณะรับรู้อย่างทั่วถึง

ข้อที่ 6 สร้างความตระหนักถึงคุณค่า แก่เกษตรกรและเยาวชนในการพัฒนาการเลี้ยงควาย

ข้อที่ 7 บูรณาการหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาควายไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาการเลี้ยงควายไปสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง/อาชีพเสริมให้แก่ผู้สนใจ

2.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนาให้มีการเลี้ยงควายเพิ่มขึ้น

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เลี้ยงควาย

4.เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตควายของเกษตรกร

กิจกรรมที่จะดำเนินการ

1.ด้านอาหารสัตว์

1.1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาหารหยาบสำหรับควาย

Rโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าสวนครัว(เนเปียร์ปากช่อง)

Rโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

1.2.โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น

2.ด้านปรับปรุงพันธุ์

2.1.ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดี (ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกฯสมบัติ ทำละเอียด จำนวน ๑00 โด้ส ,อนุเคราะห์จำหน่ายราคาพิเศษ อีก ๕๐๐ โด้ส ในปีที่ ๒-๓)

Rปีแรก ๑๐๐ โด้ส

Rปีที่ ๒ ๒๐๐ โด้ส (ขยายโครงการอีก ๔ จว. ๑๐๐ + ผสมกับแม่ควาย F1 และแม่ควายพื้นฐานเดิม ๑๐๐ โด้ส)

Rปีที่ ๓ ใช้งบประมาณดำเนินการของกลุ่มฯ จัดซื้อ อีกไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ โด้ส/ปี

3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.1.คัดเลือก-ฝึกอบรมสัตวบาลอาสาสมัคร "อาสาสมัคร ABCD" (Association for Thai Buffalo Conservation and Development)

3.2.เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเป็น "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเนื้ออินทรีย์" หรือ "กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย" แล้วแต่กรณี

4.ด้านการพัฒนาเครือข่าย

4.1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานและสารสนเทศควายไทยในภูมิภาค(ภาคใต้) ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่อง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.ภูเก็ต จ.พัทลุง จ.ปัตตานี และ/หรือ จ.นราธิวาส

4.2.ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคพัทลุง จำกัด เครือข่ายโคขุนศรีวิชัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้ออินทรีย์

4.3.ผู้แทนกลุ่มฯที่เข้าร่วมโครงการ จดทะเบียนเป็น "สหกรณ์เครือข่ายผู้ผลิตเนื้ออินทรีย์"

ที่ปรึกษาคณะทำงาน

1.ปศุสัตว์เขต ๘,๙

2.ปศุสัตว์จังหวัดที่มีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

3.อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์

4.อธิการบดี ม.ทักษิณ

5.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำเขต ๘,๙

6.หัวหน้าสถานีอาหารสัตว์ชุมพร

7.หัวหน้าสถานีอาหารสัตว์พัทลุง

คณะทำงาน

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี หัวหน้าคณะทำงาน

๒) นายบัญชา เจียมสวัสดิ์ นักวิชาการสัตวบาลอิสระ คณะทำงาน

๓) นายสมนึก สอนนอก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะทำงาน

๔) นางจารุณี ดำช่วย สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง คณะทำงาน และเลขานุการ

๕) นายอับดุรเราะฮ์มาน อาลมูฮัมมัดอามีน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ


ข้อมูลการติดต่อคณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา 08-9908-1937 opart.p@psu.ac.th,opimpa@hotmail.com

นายบัญชา เจียมสวัสดิ์ 08-1959-5068 bancha.maejo@gmail.com

นายสมนึก สอนนอก 08-1878-0751 ssomnuk@bunga.pn.psu.ac.th

นางจารุณี ดำช่วย 08-7294-3049 jarunee_dam@outlook.com

นายอับดุรเราะฮ์มาน อาลมูฮัมมัดอามีน 09-1979-9082 ibnufuad@gmail.com

หมายเลขบันทึก: 583846เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2015 15:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มกราคม 2015 15:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี