หลักฐานเชิงประจักษ์?


หลักฐานเชิงประจักษ์ เกิดจากการรวบรวมความรู้ ระดมสมอง เป็นความรู้ที่มาเร็วไปเร็ว (Fast knowledge)

ถือว่าเป็น ข้อมูล และต้องนำมาเปลี่ยนไปเป็นความรู้จริงๆ ความรู้ที่จับต้องได้ (Slow knowledge) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ

หลักฐานจำแลง: จำเป็นเฉพาะชั่วครู่ชั่วยาม

จำลอง(Slow 1): จำเป็นหลายครั้ง เป็นการสืบค้น

จำเป็นอย่างยิ่ง(Slow 2): การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบผู้รู้ ฝึกทำไปเรื่อยๆ จนแตกฉาน

จำเป็นที่สุด(Slow3): การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางนักกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)