วิชาที่สายไป

วันนี้เรียนเรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฉันรู้สึกพลาดมากๆที่ไม่ได้เรียนวิชานี้ตั้งแต่ปีหนึ่ง

ซึ่งมันทำให้ฉันได้รับอะไรหลายอย่าง โดยฉันพึ่งรู้ว่าการเรียนอยู่ทุกวันนี้เป็นการเรียนแบบ เรียนเร็วลืมเร็ว(fast knowledge) เพราะ

เป็นการเรียนที่เป็นความรู้แบบมาเร็วไปเร็ว เพราะไม่นานก็ลืม เหมือนการจดบันทึกข้อมูลความรู้ถึงแม้เราจะจดแต่ถ้าเราไม่หาข้อมูลเพิ่ม

หรือทำความเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้เมื่อเราย้อนกลับมาอ่านเราก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่บันทึกข้อมูลมา แล้วนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ดร.ป๊อปได้กล่าวว่า " บันทึกที่เราจดมานั้นมันก็เหมือนขยะเพราะเราไม่สามารถแปลความหมายนั้นได้ " การเรียนครั้งนี้ทำให้ฉันอยากจะ

เปลี่ยนความรู้จาก เรียนเร็วลืมเร็ว(fast knowledge) ให้เป็น ความรู้จากการลงมือทำ(Slow knowledge)ถึงแม้การที่จะได้ความรู้จาก

การลงมือทำ(Slow knowledge) มานั้นจะต้อง สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม พบผู้รู้ แล้วลงมือทำ ทำบันทึกเป็นของตัวเองจากหลักฐานจาก

การค้นคว้าเพราะฉันไม่อยากให้มันเป็นแค่ความรู้ แต่ฉันอยากให้มันใช้งานได้จริง เข้าใจในความรู้นั้นจริงๆและไม่มีวันลืมมัน มันจะไม่

เป็นเพียงความรู้ที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉันจะเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนและทำให้มันจับต้องได้

สิ่งสำคัญที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้

  • จำแลงคือจำเป็นในบางสถานการณ์ เรียนเร็วลืมเร็ว(fast knowledge)
  • จำลองคือ จำเป็นหลายครั้ง มีการสืบค้นข้อมูล
  • จำเป็นอย่างยิ่ง คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบผู้รู้และฝึกปฎิบัติจริง
  • จำเป็นที่สุดเป็นการบันทึกความรู้เป็นส่วนตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดโลกความคิดความเห็น (0)