อะไรคือ " หลักฐานเชิงประจักษ์ " !!

ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลลายลักษณ์อักษร นั้นมาจากการรวมรวบ ระดมความคิด และตอบโจทย์ให้ชัดเจนมากขึ้น

โดยข้อมูลความรู้ แบ่งได้เป็น Fast กับ Slow Knowledge

- Fast Knowledge คือ ความรู้ที่มาเร็วไปเร็ว ยังไม่ผ่านการคิดและใช้งาน และยังจับต้องไม่ได้

- Slow Knowledge เป็นข้อมูลที่จับต้องได้จริง โดยแบ่งเป็น 3 แบบ

Slow 1. ข้อมูลที่จำลองมา คือข้อมูลที่มีความจำเป็นหลายครั้ง ได้มาผ่านการสืบค้นข้อมูล ซึ่งจะต่างจากข้อมูลจำแลงที่มีความจำเป็นแค่ชั่งครู่เท่านั้น

Slow 2. การนำข้อมูลที่ได้มาไปแลกเปลี่ยนความรู้ พบผู้รู้ ต้องนำไปฝึกทำให้เกิดความชำนาญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่ง

Slow 3. การบันทึกข้อมูลที่ได้มาให้เป็นตำราชีวิตของเรา เรียกว่า หลักฐานเชิงประจักษ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)