สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ในวาระขึ้นปีใหม่ คนไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความปรารถนาดีต่อกันและกัน ด้วยการส่งคำอวยพร อาจจะโดยวาจา บัตรส่งความสุข (ส.ค.ส.) หรือข้อความผ่านสื่อ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ฯลฯ

คำอวยพรที่มักจะมอบให้แก่กันและกัน ในวาระขึ้นปีใหม่ คือ ความปรารถนาให้สิ่งที่สิ่งเลวร้ายต่างๆ เคราะห์ โศก โรคภัย อุปสรรค ปัญหา และอันตรายทั้งหลาย ผ่านพ้นไปพร้อมกับปีเก่า และความปรารถนาให้ได้พบสิ่งที่ดีงาม ความสุข สำเร็จ สมหวัง สุขภาพดี มีทรัพย์ เงินทอง ฯลฯ ในปีใหม่

แม้ว่าวัฒนธรรมและประเพณี ในการอวยพรและส่งความสุขแก่กันและกัน ในวาระขึ้นปีใหม่ของคนไทย จะมีคติธรรมพื้นฐานส่วนหนึ่ง มาจากคำสอนของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา การแสดงปิยะวาจาแก่กันและกัน ฯลฯ อันเกิดจากจิตที่เป็นกุศล หรือการสร้างกุศลทางใจและวาจา เป็นความดีงามของผู้ให้คำอวยพร ก็ตาม

แต่ตามหลักแห่งกรรมของพุทธศาสนาแล้ว มนุษย์ไม่สามารถดีขึ้นหรือเลวลงได้ ด้วยคำพูดของผู้อื่นหรือใครๆ ไม่ว่าจะด้วยคำอวยพรหรือแช่งด่า มนุษย์จะดีขึ้นหรือเลวลงด้วยการกระทำทางกาย วาจา และใจของตนเอง

ดังนั้น การสร้างความถูกต้องดีงามหรือทำให้เกิดความสวัสดีของชีวิต ในวาระขึ้นปีใหม่และในวาระอื่น จึงเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการกระทำความดีของตนเอง

การกระทำความดี ทำอย่างไร?

ตามหลักพุทธศาสนา มีวิธีทำได้ ๑๐ วิธี คือ

๑. การให้หรือบริจาคแบ่งปันทรัพย์และวัตถุสิ่งของ

๒. การสำรวมระมัดระวังกายวาจาใจให้ปกติและถูกต้องดีงาม

๓. การฝึกพัฒนาจิตและปัญญา เพื่อขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส และละคลายจากกิเลส

๔. การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เย่อหยิ่งทนงตนและถือตัว

๕. การช่วยเหลือกิจการงานส่วนรวมหรือจิตอาสา

๖. การเผื่อแผ่ให้บุญกุศลและความดีแก่ผู้อื่น

๗. การยอมรับและยินดีในการกระทำความดีของผู้อื่น

๘. การรับฟังคำสอนในเรื่องสัจธรรมหรือความจริง

๙. การสอนและเผยแพร่สัจธรรมหรือความจริง

๑๐. การทำความเห็นให้ถูกต้องตรงต่อสัจธรรมหรือความจริง

ความสวัสดีในวาระปีใหม่ จึงเกิดจากการประพฤติปฎิบัติ กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่นและสังคม

นอกจากนี้ ในเรื่องของความสวัสดีนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดังนี้

"เราตถาคต ยังมองไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา ความเพียร ความสำรวมอินทรีย์ และความสละวางทุกสิ่งทุกอย่าง"

ขอความสวัสดีในปี ๒๕๕๘ และในทุกวาระ จงบังเกิดแก่ทุกๆ ท่าน

เพทาย เย็นจิตโสมนัส

๑ มกราคม ๒๕๕๘

หมายเลขบันทึก: 583314เขียนเมื่อ 1 มกราคม 2015 01:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มกราคม 2015 16:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี