การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้รายงาน: นางสาวมัทนา ศรีสุข

หน่วยงาน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)

สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีอำเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี

ปีที่พิมพ์: 2556

บทคัดย่อ

ชุดกิจกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาด้วยตนเองเต็มศักยภาพฝึกทักษะการคิดการปฏิบัติ การแก้ปัญหาการศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 23 คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 4 ชนิด ดังนี้ (1) แผนการจัดประสบการณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 18 แผน (2) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 6 ชุดๆ ละ 3 กิจกรรม รวม 18 กิจกรรม (3) แบบทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากระหว่าง 0.41 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.83 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิ การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2.pdfทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพผลการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการศึกษาที่กล่าวมา พบว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาผลการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีระดับสูงขึ้นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2ความเห็น (0)