"พี่หนาน"
นาย พรพจน์ พี่หนาน เรียงประพัฒน์

คำถามประเมินผลงานกำนัน...ผู้ใหญ่บ้านก็ได้


๒๓/๑๒/๒๕๕๗

****************

คำถามประเมินผลงานกำนัน...ผู้ใหญ่บ้านก็ได้


........เมื่อวานนี้ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ทีใต้ร่มไทยย้อย วัดราชคีรีวิเศษ(วัดเก่า)มีการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลงานกำนัน (สารวัตรกำนันด้วย) ผู้มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด เพื่อรับ "แหนบทองคำ" ของอำเภอทองแสนขัน โดยทางอำเภอส่งกำนันชาติชาย พงษ์ไพร เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผล ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ในครั้งนี้จนตลอด ไม่ได้เตรียมสมุดปากกา สิ่งบันทึกใดนอกจากกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอลตัวเล็กๆ ติดตัวไปเพียงตัวเดียวเท่านั้น...


.......ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จำนวน ๑๐ ท่านประกอบด้วย...

๑. ปลัดจังหวัด(ตัวแทน) ๒. สาธารณสุขจังหวัด ๓. พัฒนาการจัดหวัด ๔. ผู้ช่วยจำจังหวัด ๕. จ่าจังหวัด ๖. เกษตรจังหวัด ๗. ท้องถิ่นจังหวัด ๘. นิติกรจังหวัด ๙. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐. อีกตำแหน่งที่จำไม่ได้หรือไม่แน่ใจ (มีตัวแทนมาหลายท่าน)


.......พอคณะอนุกรรมการฯมาถึงก็มีการต้อนรับด้วยการคล้องพวงมาลัย มัดผ้าขาวม้า เชิญขึ้นเวที ทางโรงเรียนจัดให้มีนักเรียน ร.ร.บ้านแพะรำให้การต้อนรับ จากนั้นนายอำเภอกล่าวรายงาน ต่อด้วยกำนันนำเสนอผลงานประกอบวีดิทัศน์ เสร็จแล้วคณะอนุกรรมการฯกล่าวเปิดประเด็น การสอบถามของแต่ละท่านไปตามลำดับ...


.......ประเด็นที่น่าสนใจคือ เรื่องของรางวัลที่ควรได้รับ ประกอบด้วย เครื่องแต่งกายปกติขาว ๑ ชุด ปืนพกสั้น ๑ กระบอก และแหนบประดับติดหน้าอกเสื้อ พร้อมด้วยเงินจำนวนหนึ่ง(น่าจะ๑,๕๐๐บาท) ในครั้งแรก ครั้งต่อไป เปลี่ยนจากปืนพกสั้นเป็นปืนลูกซองยาว สิ่งของอื่นปกติ ครั้งต่อไปไม่ให้ปืน แต่จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแทน สิ่งของอื่นก็ยังปกติ...ส่วนสารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็มีรางวัลคล้ายกัน เงินลดลงตามส่วน สารวัตรกำนันได้ ๗๐๐ ร้อย สองคนก็แบ่งคนละครึ่ง คนละ ๓๕๐ บาท การรับรางวัลให้ไปรับในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในปีถัดไป ที่กระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นการประเมินผลงานของปี ๒๕๕๘ (ล่วงหน้า) เท่าที่จำได้ยังไม่ได้ค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็ประมาณนี้ครับ...


.......คำถามสำคัญที่คณะกรรมการแต่ละท่านช่วยกันถาม ส่วนใหญ่คนละ ๓ คำถาม ผู้เขียนไม่ขอแยกกลุ่มหรือแบ่งหมวดหมู่ ขอเขียนเป็นคำถามรวมเรียงลำดับเท่าที่พอจำได้ไปเลยก็แล้วกัน ดังต่อไปนี้...


๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗(แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑)จัดให้มีการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อย่างไร กำนันมีบทบาทในการจัดวางแผนงานบุคคลในปกครองอย่างไรบ้าง


๒. ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านทุกครั้งมีการบันทึกการประชุมหรือไม่ ใครเป็นผู้บันทึก และมีเอกสารรายงานการบันทึกที่เป็นรูปเล่ม(ยืนยัน)หรือไม่...ขอดูหน่อย(แต่ยังไม่ต้องตอนนี้ก็ได้)


๓. มีการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนการดำเนินการกิจกรรมในหมู่บ้านหรือไม่ ทำอย่างไร ทำร่วมกับใคร


๔. ข้อมูลการจัดทำแผนดังกล่าวได้มาอย่างไร และถือเกณฑ์ในการจัดดำเนินการกิจกรรมอย่างไร ช่วยอธิบายหน่อย


๕. การแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน การคัดกรองผู้สุ่มเสี่ยงติดยา การนำผู้เสพไปเข้ารับการบำบัด กำนันทำมีขั้นตอนหรือปฏิบัติอย่างไร


๖. มีการประเมิน ติดตามผลผู้ที่ได้รับการบำบัดมาแล้วอย่างไร หรือไม่


๗. การส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนเกณฑ์ เด็กในโรงเรียน มีหรือไม่ ทำอย่างไร(ข้อนี้มี ผอ. ร.ร.มาช่วยตอบด้วย)


๘. ผลงานหรือความภาคภูมิใจของกำนันที่เห็นว่าน่าจะเป็นผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ คือผลงานใด(ผู้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านคงรู้ตัวเองดี)


๙. ปัญหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพมีหรือไม่ ได้รับกันทุกคนหรือเปล่า (ผู้เขียนได้ข่าวว่ามีเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อด้วยเช่นตรงนี้)


๑๐. มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างไร หรือไม่


๑๑. กำนันมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชาวบ้าน ทำการเกษตรบ้างหรือไม่ มีบทบาทในการส่งเสริมอย่างไร (มีโครงการที่เป็นรูปธรรมหรือไม่)


๑๒. "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านน้อมรับไปปฏิบัติ โดยส่วนตัวแล้วกำนันคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางนี้ และนำไปปฏิบัติกับตัวเองอย่างไร (กำนันเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร)


๑๓. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาบ้างหรือไม่ มีวิธีการอย่างไร (มีผู้ช่วยตอบเสริมหลายท่านรวมทั้งพระสงฆ์ด้วย...มีฮา)


๑๔. เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บในหมู่บ้าน เช่น โรคจากยุงลาย กำนันมีบทบาทในการช่วยระงับยับยั้งให้โรคร้ายหายไปได้อย่างไร (มีอสม.มาช่วยตอบ)


๑๕. มีวิธีการส่งเสริมให้ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ออกกำลังหรือรักษาสุขภาพบ้างหรือไม่ มีวิธีการอย่างไร


๑๖. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น กำนันให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้อย่างไร (มีผู้ช่วยตอบหลายท่าน ความจริงผมก็ว่าจะช่วยตอบอยู่เหมือนกัน พอดีมีผู้ใหญ่และผู้ช่วยหมู่ ๑๕ อยู่ด้วยท่านเร็วกว่า ผมก็เลยสบายนั่งฟังอย่างเดียว)


๑๗. ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่แก้ไขยาก กำนันมีแนวทางการดำเนินการกับการแก้ไขปัญหาขยะในตำบลและหมู่บ้านอย่างไร


๑๘. มีการประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่บ้านหรือไม่ กำนันมีวิธีดำเนินการอย่างไร


๑๙. มีการติดต่อประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมอย่างไร หรือไม่


๒๐. ในปีหน้าจะมีการทำความร่วมมือกับ "อาเซียน" หรือ "ประชาคมความมั่นคงอาเซียน" กำนันมีแนวคิด มุมมองเพื่อรับมือกับความเป็นอาเซียนที่จะมาถึงนี้อย่างไร


๒๑. มีแผนดำเนินการรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางด้านบุคคลและเศรษฐกิจอย่างไร


๒๒. "บ้านแพะ" ที่กำนันอยู่นี้ มีความหมายและความเป็นมาอย่างไร ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย


คำถามต่อภรรยากำนัน

๒๓. กำนันเป็นคนอย่างไร มีความประทับใจในตัวกำนันตรงไหน

๒๔. สิ่งที่ไม่พอใจในตัวกำนันมีบ้างไหม


คำถามที่มีต่อสมาชิกสภาจังหวัด เขตอ.ทองแสนขัน

๒๕. สุดท้ายที่อยากถามท้องถิ่น (สจ.ตอบแทนนายกไม่อยู่แล้ว) การทำงานของกำนันมีการประสานความร่วมมือกับ ท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร


.........สจ.ทองแสนขันตอบยาวปิดท้ายรายการพอดี เท่าที่ผมจำมาได้ก็ประมาณนี้นะครับ(อาจไม่ครบนิดหน่อย)หันไปดูนาฬิกาของลุงลิที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ก็ปาเข้าไป ๕ โมง(เย็น)กว่าแล้ว การสอบถามครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด(ที่วัด)ไปสามชั่วโมงกว่า ได้ทั้งความรู้ สาระ ด้านการปกครองท้องที่และท้องถิ่น ได้รู้ทั้งนิสัยใจคอผู้คน ได้ทั้งความหิวข้าวและน้ำที่ตนเองคาดเอาไว้ผิดพลาดไปหมดทำให้รู้สึกหิวข้าวขึ้นมาอย่างมาก ลุกออกไปหาอาหารกลางวัน(ตอนค่ำ)กินข้างศาลา มีเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยฯตามมากินพร้อมกันอีกหลายท่าน


........ส่วนคณะอนุกรรมการได้เดินทางออกไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชนต่างหมู่บ้านต่อไปอีก กว่าจะเสร็จเรียบร้อยและพากันกลับก็คงมืดพอดี


........การตอบปัญหาโดยส่วนตัวที่นั่งฟังอยู่ตลอดเวลา กำนันตอบได้ดีแทบทุกคำถาม แต่ไม่ถึงกับดีมาก อาศัยว่าตัวช่วยเสริมมีเยอะ ก็เบาแรงไปได้มาก หากกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านใด ประสงค์จะประเมินในคราวต่อไปก็อย่าลืมประเด็นคำถามเบื้องต้น เท่าที่จำได้บวกกับความเข้าใจของผู้เขียนนี้ เผื่อเอาไว้ทดสอบหรือลองตอบก่อนการประเมินผลงานในโอกาสจริงต่อไปเอาไว้บ้างก็ดีนะครับ...


........ประเด็นที่ดูเหมือนจะขาดไปที่คณะอนุกรรมการฯไม่ได้ถามคือ ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมชุมชนที่ชาวบ้านดำเนินการกันอยู่ในปัจจุบันครับ...


ดูเหมือนคำถามต่างๆ เบี้องต้น จะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางด้านบริหารรัฐกิจพอสมควร...ท่านใดที่กำลังศึกษาอยู่ก็สามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบได้นะครับ...


ท้ายนี้มีหนังสือดี อ่านเข้าใจง่าย เพื่อตอบคำถามว่า "ระหว่างกำนันกับนายกอบต."ใครใหญ่กว่ากัน หรือ "ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น"ใครมีหน้าที่(ทับซ้อน)กันอย่างไร มาฝาก ลองอ่านดูนะครับ... http://pab.dopa.go.th/main/law/vill_manual1_57.pdf

...

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณโกทูโนว์


หมายเลขบันทึก: 583008เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2014 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 15:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ถ้าผู้นำหมู่บ้านทุกคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เอาใจใส่ทุกข์สุขของลูกบ้านตลอดเวลา สังคมไทยจะก้าวไปได้ไกลอีกมากมายนะจ๊ะ

ตามมาอ่าน สิ่งดีดี ค่ะ
ขอขอบคุณครูอาจารย์ กัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านต่อไปนี้...

 • Dr. Ple
 • คุณมะเดื่อ
 • ส.รตนภักดิ์
 • ที่มอบมาลัยน้ำใจและร่วมแสดงความเห็นมากนะครับ.

 • อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี