เพลงจระเข้หางยาว 3 ชั้น ปรบไก่

ท่อน 1

-- -- --

-- ด ด ด -- -- ด ด ด ด ร ม ซ ล -- -- ม ร ซ ม -- --
-- ม ซ ล ซ ฟ ม ร ม ซ ด ร ม ร ด ซ ท ล ร ซ ล ท ล ท ล ซ ล ท ล ท ด ร
ซ ด ร ม ร ม ฟ ซ ฟ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร ซ ร ม ฟ ซ ฟ ม ร ม ฟ ซ ฟ ม ร ด ล
ซ ล ซ ม ซ ม ร ด ท ล ซ ล ท ด ร ม ร ม ซ ล ด ล ซ ม ซ ล ซ ม ซ ม ร ด


ท่อน 2

ซ ล ท ด

ท ล ท ด ท ล ร ด ท ล ท ด ร ม ซ ล ซ ล ด ร ม ร ด ล ด ซ ล ด
ซ ฟ ฟ ฟ ม ฟ ซ ล ด ร ด ซ ด ล ซ ฟ ม ด ร ม ฟ ร ม ฟ ซ ม ฟ ซ ล ฟ ซ ล
ซ ฟ ซ ล ซ ล ด ร ม ร ซ ร ม ร ด ล ด ล ซ ฟ ม ฟ ซ ล ด ร ด ซ ด ล ซ ฟ
ม ด ร ม ฟ ล ซ ฟ ม ร ด ร ม ฟ ซ ล ซ ฟ ซ ล ซ ล ท ด ท ร ด ท ด ท ล ซ
ฟ ฟ ซ ฟ ม ร ด ซ ด ด ซ ด ร ม ฟ ซ ล ฟ ซ ล ซ ล ท ด ท ด ร ด ท ด ล ซ
ด ล ซ ฟ ม ฟ ซ ล ด ร ด ล ด ล ซ ฟ ม ร ด ร ซ ร ม ฟ ม ร ด ฟ ล ซ ด ล
ซ ฟ ซ ล ซ ล ด ร ม ร ซ ร ม ร ด ล ด ล ซ ฟ ล ซ ด ล ร ด ฟ ร ด ล ซ ฟ
ด ร ม ร ซ ร ม ฟ ม ร ซ ร ม ฟ ซ ล ด ฟ ซ ล ท ด ท ร ฟ ร ด ท ด ท ล ซ

ท่อน 3

ด ร ด ด

ร ฟ ร ร ฟ ซ ฟ ฟ ซ ล ซ ซ ด ซ ล ท ด ท ล ซ ด ล ซ ฟ ล ซ ฟ ร
ฟ ซ ฟ ร ฟ ร ด ล ร ด ล ด ซ ล ด ร ซ ล ท ด ฟ ร ด ท ล ท ด ร ด ท ล ซ
ด ร ด ซ ด ล ล ล ด ล ซ ฟ ล ซ ซ ซ ล ซ ฟ ร ซ ฟ ฟ ฟ ซ ฟ ร ด ร ซ ฟ ร
ด ร ด ล  ด ล ซ ฟ ม ร ด ร ม ฟ ซ ล ซ ล ด ร ฟ ร ด ล ด ร ด ล ด ล ซ ฟ

ถ้าอยากได้ทั้งเถา ดาวโหลดที่นี่ http://gotoknow.org/file/nursing/jakahangyaw.doc