mappingที่ดีต้องมีชีวิต นักเรียนสามารถต่อเติมความรู้ที่อยากจะบอกครูได้และที่สำคัญครูจะต้องไม่สกัดความคิดนักเรียน นักเรียนเขาอยากบอกอะไร คิดอะไร ให้เขาเขียนมาเลย และสุดท้ายนักเรียนอยากวาดภาพประกอบในmapping ก็ให้นักเรียนวาดอย่างที่ความคิดนักเรียนต้องการ แล้วการสร้างความรู้ด้วยmapping จะประสบผลสำเร็จ