ไม่นับเรื่องที่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การขออนุญาติเพื่อจัดตั้งธุรกิจแล้ว อำนาจรัฐนั้นสามารถเข้ามาเกี่ยวโยงกับธุรกิจของเรา โดยรัฐสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจ และที่สำคัญคือเรื่องของภาษี และกฎระเบียบ

รัฐมีหน้าที่จะต้องกำหนดบทบาท หน้าที่ และช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดระเบียบของสปาให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ และล่าสุด ยังได้กำหนดเกณฑ์ของ SPA rating เพื่อจัดระดับสปา โดยแบ่งสปาออกเป็น 3 ระดับ คือ Silver , Gold และ Platinum โดยจะเริ่มใช้ต้นปี 2550 ซึ่งการจัดระดับนี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับสปาของไทย และที่สปาของไทยได้เปรียบประเทศอื่น ๆ เพราะความที่คนไทยมีความโอบอ้อมอารี สปาของไทยจึงเป็นที่นิยมทั่วโลก

แหล่งที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 8 พฤศจิกายน 2549 13:15 น.