จากการที่คปสอ. เขาชัยสนได้เป็นอำเภอนำร่องของการพัฒนางานผู้พิการ ของจังหวัดพัทลุง  โดยคุณนพพร  สมจิตต์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สสอ.เขาชัยสน และ คุณอนุชา  หนูนุ่น  (ชายขอบ) นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พัทลุง เป็นแกนนำ  ในปีงบประมาณ 2548  จนเกิดเป็น ชมรมเพิ่มพูนพลังเครือข่ายผู้พิการเขาชัยสนขึ้น และขยายต่อไปยัง อำเภออื่นๆ ในปี 2549 จนเกิดสภาผู้พิการทุกประเภทระดับจังหวัด   ปีงบประมาณ 2550 คปสอ. เขาชัยสนได้ บูรณาการโครงการต่างๆที่ได้มาจัดงบประมาณสำหรับผู้พิการ  เพื่อขับเคลื่อน เครือข่ายคนพิการเขาชัยสนสู่ความยั่งยืนด้วยการพึ่งตนเอง มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

          1. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายผู้พิการ ด้วยกันในชุมชน  ใช้ ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
          2. ส่งเสริม และสนับสนุน ขบวนการพัฒนาสุขภาพ และแก้ไขปัญหาของผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
          3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการช่วยเหลือกันเอง ในเครือข่าย
          4.เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการดูแลผู้พิการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

          มีกิจกรรมเชิงรุก เพื่อการพึ่งตนเอง โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในทุกภาคส่วนของชุมชน ซึ่งเราจะลงเสวนาตามจุดพื้นที่  7 พื้นที่  ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 แล้วเราจะนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งบูรณาการกิจกรรมที่เป็นปัญหาร่วมกัน ในในระดับ CUP กิจกรรมเพื่อคนพิการ ที่ทำต่อเนื่องในอำเภอเขาชัยสน คือ การเยี่ยมบ้านผู้พิการ ทางกายภาพ เพื่อดูแล เรื่องการทำกายภาพบำบัด และการเชื่อมโยงไปยังชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ โดยเราจะไปกันเป็นทีม ประกอบด้วย พยาบาล แพทย์ หมอนวดแผนโบราณ  อาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน แผนอนาคตข้างหน้าเราจะเชื่อมโยงไปยัง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ร่วมด้วย

          จากกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ทีมงานและผู้พิการในเขตพื้นที่ มีความสุขความพอใจเพิ่มมากขึ้น(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) ประจวบกันพอดีกับวันที่ 28 พฤศจิกายน  2549 นี้ เป็นวันผู้พิการสากลในระดับจังหวัดพัทลุง ทางเครือข่ายเขาชัยสนได้คุยกันว่าเราจะนำเครือข่ายของเขาชัยสน มาจัดนิทรรศการ  นำศักยภาพของผู้พิการในชุมชนที่เราค้นพบ และ กิจกรรมทีได้จัดทำขึ้น เราก็ขอเชิญชวนเครือข่ายอื่นๆในจังหวัดพัทลุงมร่วมงานกันให้คับคั่งด้วยนะคะ