จากการศึกษารูปแบบการดำเนินการสอนในหญิงตั้งครรภ์ ในโรงเรียนพ่อแม่ ของศูนย์อนามัยที่ 8 ตั้งแต่กพ.49-กค.49 โดยศึกษาวิจัยกึ่งทดลองเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรพิเศษ(สอน2 ครั้ง/7หลักสูตร)และหลักสูตรปกติ(สอน 4ครั้ง/7หลักสูตร) พบว่าหญิงตั้งครรภ์มีคะแนนความรู้ที่เพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกัน  มีระดับความพึงพอใจใกล้เคียงกันโดยหลักสูตรพิเศษมีมากกว่าเล็กน้อย แต่หลักสูตรปกติมีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้มากกว่าหลักสูตรพิเศษ และสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของทั้ง 2 หลักสูตร พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อหลักสูตรปกติซึ่งเป็นงานประจำ และเป็นระบบที่สามารถนำมาปรับใช้ต่อหญิงตั้งครรภ์และญาติ โดยปรับสอนเป็นวันละ 2 วิชา และมี 2 รอบต่อวันสะดวกต่อผู้รับบริการที่ไม่สะดวกมารับบริการในช่วงเช้าได้

สรุปจึงเลือก หลักสูตรปกติมาใช้ในงานโรงเรียนพ่อแม่ในหญิงตั้งครรภ์รอบแรก เวลา 08.30-10.00 น.

รอบสอง เวลา 10.00-12.00น.ปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม

วันจันทร์   การ์ตูนทอมมี่,การใช้ยา,ทันตสุขภาพ

วันอังคาร ซีดีพัฒนาการทารกในครรภ์,โภชนาการ,การส่งเสริม   พัฒนาการทารกในครรภ์

วันพุธ       แนะนำเฉพาะโรค(พบสูติแพทย์)

วันพฤหัส  ออกกำลังกาย

วันศุกร์      ซีดีการคลอด,เตรียมตัวก่อนคลอด,นมแม่