แจ้งข่าวสารสถานศึกษาฺฺ...........การพัฒนาการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในปัจจุบันปัญหาการอ่านเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับทุกโรงเรียน อันสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ประกอบกับปัจจุบันระบบการสื่อสารแพร่หลาย ทำให้เด็กไทยไม่ได้ใช้โอกาสนั้นเป็นประโยชน์เพราะการอ่านมีอุปสรรค การอ่านไม่คล่อง ไม่เข้าใจความหมายของคำ

ได้มีการคิดหลายรูปแบบหลายวิธี ซึ่งได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ขึ้นอยู่กับกระบวนกวนการการดำเนินการ การกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นสำคัญ

ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงขอเสนอแนวทางที่ดำเนินการพัฒนาการอ่านให้ทราบก็คือให้คุณครูได้แนะนำให้นักเรียนเข้ามาอ่าน มาแสดงความคิดเห็น จูงใจให้เขารู้จักอ่านแทนที่จะไปอ่านจากหนังสือแบบเรียนที่จำเจ คุณครูก็ทำสื่อที่จะให้นักเรียนอ่าน หรือใบงาน และส่งงานผ่านบันทึกนี้ของโรงเรียน

ส่วน username และ password ที่จะเข้าสู่การบันทึกในระบบก็ติดต่อประสานงานไปยังรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนำแจกจ่ายแจ้งให้นักเรียนทราบพร้อมทั้งอธิบายมารายาทในการอ่าน การเขียน การใช้คำ ครูควรสาธิตการเข้าระบบ การบันทึก ให้นักเรียนได้เข้าใจ หลาย ๆ ครั้ง ก่อนจะบอก username และ password ให้แก่เขาใช้

สำหรับคุณครูก็เช่นเดียวกัน คุณครูก็ต้องอ่านสาระที่เกี่ยวข้องกับคุณครูให้มากได้จาก ใน Gotoknow คุณครู คณาจารย์ ผู้รู้มากมายประสบการณ์ได้นำบันทึกประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาบันทึกไว้มากมาย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้สิ้น

คุณครูจะต้องเป็นนักอ่านก่อนที่จะบอกนักเรียนให้เป็นนักอ่าน

และถ้าเริ่มอ่าน ผู้อ่านก็จะมีความรู้ไม่สิ้นสุด.......และเริ่มเป็นนักอ่านตั้งแต่บัดนี้

นายธนา นนทพุทธ

ที่ปรึกษาวิชาการโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ

มัสยิดบ้านเหนือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือความเห็น (0)