คณะเกษตรฯ มข.เชิญอาจารย์จากฝรั่งเศสบรรยายแมลงวันคอกสัตว์แก่นักศึกษา

แมลงวันคอกสัตว์ เป็นศัตรูที่สำคัญของวัวนมและส่งผลกระทบต่อการผลิตนม ชอบอยู่ตามกองมูลสัตว์หรือคอกสัตว์มากกว่าในบ้านเรือน พบในเขตทำปศุสัตว์ เช่น โค กระบือและม้า ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2 เดือนหรือมากกว่า

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "แมลงวันคอกสัตว์และศักยภาพในการเป็นพาหะนำโรค" โดย Prof. Dr. Gerard Duvellet จาก Department of Biology-Ecology-Environment, Paul Valéry University, Monpellier III ประเทศฝรั่งเศส ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก นักวิจัย และคณาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา ณ ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา

Prof. Dr. Gerard กล่าวโดยสรุปว่า "แมลงวันคอกสัตว์ (stable fly, Stomoxys spp.) เป็นแมลงศัตรูทางปศุสัตว์ โดยดูดกินเลือดสัตว์และสร้างความรำคาญแก่สัตว์ เช่น โค และกระบือ เป็นต้น ทำให้สัตว์มีน้ำหนักตัวลดลง รวมทั้งประสิทธิภาพการกินอาหารและการผลิตน้ำนมลดลงด้วย นอกจากนี้แมลงวันคอกสัตว์ยังเป็นพาหะนำเชื้อและพยาธิที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ มาสู่สัตว์ได้ ตัวอย่างเช่น โรค Trypanosomiasis, Anaplasmosis และ anthrax เป็นต้น"

แมลงวันคอกสัตว์(Stomoxys spp.) มีขนาด 5-8 มิลลิเมตร มีปากแบบเจาะดูด (piercing sucking type) จัดเป็นศัตรูที่สำคัญของวัวนมและส่งผลกระทบต่อการผลิตนม ชอบอยู่ตามกองมูลสัตว์หรือคอกสัตว์มากกว่าในบ้านเรือน มีประมาณ 17 ชนิด พบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อน สำหรับประเทศไทยสำรวจพบ 5 ชนิด ได้แก่ Stomoxys calcitrans , Stomoxys sitiens , Stomoxys pulla , Stomoxys indicusและ Stomoxys uremaชนิดที่พบมากและกระจายกว้างขวาง ได้แก่Stomoxys calcitransพบในเขตทำปศุสัตว์ เช่น โค กระบือและม้า เป็นต้น มีปีกแข็งแรงสามารถบินได้ไกล มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เพศเมียวางไข่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ มีการหมักหมมของเศษพืชหรือเศษฟางต่าง ๆ วางไข่ประมาณ 25-50 ฟองต่อครั้ง ตัวอ่อนออกจากไข่ภายในเวลา 3 วัน และกินอาหารจากเศษฟางที่เน่าเปื่อยในบริเวณใกล้เคียง เข้าระยะดักแด้ในเศษฟางหรือหญ้าแห้งภายใน 2-3สัปดาห์ และออกจากดักแด้ภายใน 7 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุยาวประมาณ 2 เดือนหรือมากกว่า (ที่มา http://www.mcf-service.com/flies.html )

ข้อมูลข่าว: อ.ดร.วิถี เหมือนวอน
ภาพ: ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี
กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)