8/08/57 มือใส ใจสะอาด

วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้จัดทำโครงการ มือใส ใจสะอาด

เพื่อให้นักเรียนได้ มีความความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คิดสิ่งที่เสียหาย ทำแต่ความดี ในโครงการนี้ก็ได้มีธงประจำห้อง เพื่อให้นักเรียนร่วมกันรักษาไว้ ไม่ให้ถูกยึด เพราะถ้านักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ทางคณะครูก็จะยึดธงประจำห้องนั้น ๆ โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากเพราะจะช่วยฝึกพฤติกรรมให้ชินกับการประพฤติแต่สิ่งที่ดี ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)