การศึกษาของประชาชนควรจะต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มา : นิตรสารการศึกษา ฉบับเดือนมีนาคม 2549

ประชากรของประเทศไทยจำนวน 60 ล้านคน เป็นเด็กและ เยาวชน ประมาณ 30 ล้านคน พบว่ามีปัญหาทางการศึกษามาก โดยส่วนใหญ่จะเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขณะ ที่ปัจจุบันคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนควรจะต้องเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประโยควิชาชีพ (ปวช.) เป็นอย่าง น้อย แต่ในข้อเท็จจริงแล้วปัจจุบันผู้ใช้แรงงาน ทหารเกณฑ์ อาสาสมัครสาธารณสุข ชาวนา ชาวไร่ ฯลฯ ส่วนใหญ่จะจบเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

                จากการสำรวจตัวเลขเด็กที่เรียนในระบบโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล - อุดมศึกษา มีไม่เกิน 13 ล้านคน ที่เรียน นอกระบบโรงเรียนอีกไม่เกิน 3 - 4 ล้านคน จึงมีเด็กที่เรียนทั้งในระบบและนอกระบบประมาณ 17 ล้านคน ซึ่งแท้จริงแล้ว ประชาชนควรมีการศึกษาประมาณร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมด การศึกษาของไทยจึงขาดหายไป 13 ล้านคน ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมามีการกล่าวถึงเรื่องการส่งเสริมให้เด็กเรียนหนังสืออยู่เสมอ แต่ก็ยังมีปัญหาดังกล่าว มาบัดนี้