จาก Tacit to Explicit JJ

 เช้าวันนี้ไปดูแลงานจัด HA003 หรือ หลักสูตรบริหารงานคุณภาพสำหรับงานบริการพยาบาล ซึ่งมีทีมสาวๆพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมถึง ๑๒๐ ท่าน โดย HACC_KKU ประสานงานเชิญวิทยากรจาก คณะพยาบาลศาสตร์ และ ทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มาร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

 ภาพ อาจารย์ จินตนา บุญจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการพยาบาล จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์กำลังบรรยานำ เรื่องการบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อนการเริ่มสัมมนา ได้นำ AAR (After Action Review) ซึ่งผู้เข้าอบรมเขียนข้อเสนอแนะ ประเด็นสำคัญๆ คือ จุดบริการอาหารเสริมไม่เพียงพอ แอร์ช่วงบ่ายร้อนไป ในการนี้ได้นำเสนอทีมงานผู้รับผิดชอบของทางโรงแรมแก้ไขทันที 

 หลังจากอ่านการประเมินทั้งหมดของวันแรกจึงจุดประกาย นั่งทบทวนเขียน มาตรฐานการทำงานของฝ่ายฝึกอบรมของทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ลองศึกษาดูครับมีทั้ง BAR-DAR-AAR (คลิก)

 เรียนให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาร่วมกันครับ

JJ