การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการสร้างระบบงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้แก้ปัญหา หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานและให้การทำงานมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดยอาจนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำเนินงาน คือการประมวลผล เรียบเรียง จัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน

สิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ คือ

1 คำนึงถึงเจ้าของระบบและผู้ใช้ระบบ

2. พยายามเข้าถึงปัญหาให้ตรงจุด

3. กำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการทำงาน

4. แตกระบบใหญ่ให้เป็นระบบย่อย

5. กำหนดมาตรฐานในระหว่างการพัฒนาระบบและจัดทำ

เอกสารประกอบในทุกขั้นตอน

6. เตรียมความพร้อมหากแผนงานหรือโครงการต้อง

ถูกยกเลิกหรือต้องทบทวนใหม่

7. ออกแบบระบบเพื่อรองรับการเติบโตและการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบใหม่เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน และผู้ใช้ที่มีความหลากหลายดังนั้นการที่จะพัฒนาระบบให้สำเสร็จ ต้องพิจารณาปัจจัย ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ต้องการให้ปรับปรุงหรือต้องการระบบใหม่ เพราะ

เป็นผู้ที่เจอปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดยตรง

2. ผู้บริหาร หรือเจ้าของระบบต้องการให้มีระบบใหม่ เพราะ

เห็นความสำคัญของการทำ งานในองค์กรเพื่อความ

ทันสมัย และสามารถช่วยในการตัดสินใจในการ

บริหารงานได้

3. ระบบปัจจุบันล้าสมัย มีข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาไม่รองรับ

การทำงานได้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย

องค์กร กฎหมาย หรือระเบียบใหม่มีการขยายตัวของ

องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอื่น ๆ

4. มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว การ

เติบโตของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่ใช้

อยู่ปัจจุบันล้าสมัย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบมี

ราคาสูง จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบด้วยนำ

การเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินการ เพื่อการ

ทำงานมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก ทันสมัยมาก

ยิ่งขึ้น และสร้างความได้เปรียบให้กับคู่แข่งขัน เช่น ระบบ

ยืม-คืนหนังสือด้วยรหัสแท่ง (bar code)

5. เจ้าหน้าที่สารสนเทศในหน่วยงานแนะนำให้มีการปรับปรุง

ระบบเพื่อต้องการให้ระบบมีความทันสมัยรองรับการ

เติบโตของเทคโนโลยี เช่น การขยายเครือข่ายที่มีความเร็ว

และประสิทธิภาพสูงกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)