การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ


การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

เมื่อไดดําเนินงานตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะสุดทาย นั่นคือตั้งแตระยะของการวางแผนโครงการ การวิเคราะห และการออกแบบ ในระยะถัดไปก็ คือ ระยะของการนําระบบไปใชและบํารุงรักษาเปนระยะสุดทายของการพัฒนาระบบที่จะกลาวถึงในบทนี้ ประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ คือ การพัฒนา การทดสอบ การนําไปใชโดยการติดตั้ง พรอมทั้งติดตามการใชงานการจัดทําคูมือและฝกอบรม และการบํารุงรักษา

การพัฒนาระบบ

เปนขั้นตอนของการนําระบบที่ไดออกแบบมาพัฒนาเปนระบบสารสนเทศโดยการเขียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (computerprogram) โดยหนึ่งระบบประกอบดวยระบบยอยที่นํามารวมกัน ในที่นี้หมายถึงโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมเปนผูสรางงานขึ้นมา โดยมีขั้นตอนคือ การวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรม การทดสอบขอผิดพลาดของโปรแกรมและการทําเอกสาร (สกาวรัตน จงพัฒนากร, 2550, น. 214)


การวิเคราะหงานเพื่อเขียนโปรแกรม

การวิเคราะหระบบงาน หรือ การวิเคราะหปญหาและความตองการ (problem analysis and requirement analysis)เปนขั้นตอนแรกที่จะตองทํากอนที่จะลงมือเขียนโปรแกรม โดยนักเขียนโปรแกรมจะตองทราบถึงความเปนมาของระบบ วาจะเปนไปในลักษณะใดโดยศึกษาจากความตองการของระบบแผนภาพกระแสขอมูลทุกระดับ คําอธิบายกระบวนการแบบจําลองขอมูล พจนานุกรมขอมูล และการออกแบบระบบคือแบฟอรมรายงานตาง ๆ รวมถึงหนาจอ และสวนตอประสานกับผูใชที่นักวิเคราะหระบบเปนผูจัดทําขึ้น

หมายเลขบันทึก: 581178เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 07:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 07:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี