การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

เมื่อไดดําเนินงานตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะสุดทาย นั่นคือตั้งแตระยะของการวางแผนโครงการ การวิเคราะห และการออกแบบ ในระยะถัดไปก็ คือ ระยะของการนําระบบไปใชและบํารุงรักษาเปนระยะสุดทายของการพัฒนาระบบที่จะกลาวถึงในบทนี้ ประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ คือ การพัฒนา การทดสอบ การนําไปใชโดยการติดตั้ง พรอมทั้งติดตามการใชงานการจัดทําคูมือและฝกอบรม และการบํารุงรักษา

การพัฒนาระบบ

เปนขั้นตอนของการนําระบบที่ไดออกแบบมาพัฒนาเปนระบบสารสนเทศโดยการเขียนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (computerprogram) โดยหนึ่งระบบประกอบดวยระบบยอยที่นํามารวมกัน ในที่นี้หมายถึงโปรแกรมที่นักเขียนโปรแกรมเปนผูสรางงานขึ้นมา โดยมีขั้นตอนคือ การวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรม การทดสอบขอผิดพลาดของโปรแกรมและการทําเอกสาร (สกาวรัตน จงพัฒนากร, 2550, น. 214)


การวิเคราะหงานเพื่อเขียนโปรแกรม

การวิเคราะหระบบงาน หรือ การวิเคราะหปญหาและความตองการ (problem analysis and requirement analysis)เปนขั้นตอนแรกที่จะตองทํากอนที่จะลงมือเขียนโปรแกรม โดยนักเขียนโปรแกรมจะตองทราบถึงความเปนมาของระบบ วาจะเปนไปในลักษณะใดโดยศึกษาจากความตองการของระบบแผนภาพกระแสขอมูลทุกระดับ คําอธิบายกระบวนการแบบจําลองขอมูล พจนานุกรมขอมูล และการออกแบบระบบคือแบฟอรมรายงานตาง ๆ รวมถึงหนาจอ และสวนตอประสานกับผูใชที่นักวิเคราะหระบบเปนผูจัดทําขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิเคราะห์และการออกแบบระบบความเห็น (0)