แผนภาพกระแสข้อมูล

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
แผน ภาพกระแสที่มีการวิเคราะห์แบบในเชิงโครงสร้าง(Structured) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อมูล โดยแผนภาพทำให้ทราบถึง
• ข้อมูลมาจากไหน
• ข้อมูลไปที่ไหน
• ข้อมูลเก็บที่ได
• เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลในระหว่างทาง


ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนภาพกระแส
1. ศึกษาขั้นตอนการทำงานในลักษณะ Physical ของระบบงานเดิม
2. ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อได้จำลอง Logical
3. เพิ่มเติมการทำงานใหม่
4. พัฒนาระบบงานใหม่ในรูปแบบของ Physical

วัตถุประสงค์ของแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นแผนภาพที่สรุปข้อมูลทั้งหมด
1. เป็นข้อตกลงระหว่างนักวิเคราะห์และผู้ใช้งาน
2. เป็นแผนภาพที่ใช้ในการพัฒนาต่อในขั้นตอนของการออกแบบระบบ
3. เป็นภาพที่ใช้ในการอ้างอิงหรือเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อในอนาคต
4. ทราบที่มาที่ไปของข้อมูล

อ้างอิง : http://elearning.northcm.ac.th/mis/content.asp?ContentID=56&LessonID=7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนภาพกระแสข้อมูลความเห็น (0)