​การปฏิรูปประเทศด้วยกระบวนการการศึกษาตามหลักไตรสิกขา

การปฏิรูปประเทศด้วยกระบวนการการศึกษาตามหลักไตรสิกขา

ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งบทความเรื่อง การปฏิรูปประเทศด้วยกระบวนการการศึกษาตามหลักไตรสิกขา ที่ท่านเขียนร่วมกับ ศ. ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ เห็นว่าเป็นข้อเขียนที่ทรงคุณค่า จึงนำมาเผยแพร่ต่อ ที่นี่ การปฏิรูปประเทศตามหลักไตรสิกขา.pdf

วิจารณ์ พานิช

๒๑ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)