ผู้ตรวจประเมินภายใน 2

โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

ผู้ตรวจประเมินภายใน 2

PMK Internal Assessor 2

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

[email protected]

19 พฤศจิกายน 2557

บทความนี้ นำมาจากเอกสาร ตอนที่ 2 ของทั้งหมด 9 ตอน ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้ตรวจประเมินภายใน ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ปี 2557-2558 เอกสารนี้ไม่ใช่ตัวเกณฑ์ เป็นเพียงใช้ประกอบการอบรม

เกณฑ์รางวัลฉบับที่เป็นทางการ สามารถ Download ได้ที่ website คือ www.tqa.or.th

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/pmk-internal-assessor-2

ตอนที่ 2 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

 • เป็นการมองภาพรวมขององค์กรอย่างรวดเร็ว
 • บ่งถึงปัจจัยที่มีผลกระทบในการดำเนินการ และความท้าทายที่สำคัญขององค์กร
 • เป็นจุดเริ่มในการประเมินตนเอง
 • ผู้ประเมินใช้ระบุปัจจัยสำคัญเพื่อใช้ในการประเมินองค์กร และใช้ในการให้คะแนน

ครงร่างองค์กร ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ลักษณะองค์กร และสภาวการณ์ขององค์กร

 1. ลักษณะองค์กร

ก,สภาพแวดล้อมขององค์กร

 • ผลิตภัณฑ์/บริการหลัก ความสำคัญแต่ละผลิตภัณฑ์ และกลไกการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์และบริการสู่ลูกค้า
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม สมรรถนะหลัก และค่านิยม
 • ลักษณะโดยรวมบุคลากรกลุ่มบุคลากร องค์ประกอบความผูกพัน ความหลากหลาย ความต้องการของระดับการศึกษา สวัสดิการที่สำคัญ ข้อกำหนดด้านสุขภาพความปลอดภัย
 • สินทรัพย์ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และอาคารสถานที่
 • กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ

ข.ความสัมพันธ์ ระดับองค์กร

 • โครงสร้างองค์กร ระบบ ธรรมาภิบาล
 • กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม
 • ผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือที่สำคัญ บทบาทใน การผลิตและการส่งมอบ การสื่อสาร บทบาทในการสร้างนวัตกรรม ข้อกำหนดสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน

2. สภาวการณ์ขององค์กร

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

 • ลำดับการแข่งขัน ขนาดและการเติบโต เทียบกับธุรกิจเดียวกัน จำนวนและประเภท คู่แข่ง
 • การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งโอกาสด้านนวัตกรรม และ ความร่วมมือ
 • แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขันทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม

. บริบทเชิงกลยุทธ์

 • ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบที่สำคัญ ด้านธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และด้านทรัพยากรบุคคล

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

 • การปรับปรุงผล การดำเนินการ
 • กระบวนการประเมินและปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สำคัญ

หลุมพรางการเขียนโครงร่างองค์กร

 • เยิ่นเย้อเกินไป (ยาวเกินจำเป็น)
 • ตอบไม่ตรงคำถาม (ตีความผิด)
 • โฆษณาแฝง (เขียนเกินจริง)
 • ตอบไม่ครบ (ตอบไม่ได้)
 • สั้นไป (จนไม่รู้เรื่อง)
 • นำกระบวนการหรือผลลัพธ์มาตอบ
 • ไม่มีความคงเส้นคงวา (ใช้เฉพาะสิ่งสำคัญพอ)
 • เขียนไม่รู้เรื่อง (ไม่ได้ทำเอง ขัดแย้งกันเอง)
 • เขียนไม่ชัดเจน (เมาหมัด อะไรที่แก้ไขได้ดีแล้ว ให้เขียนในกระบวนการ)
 • ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตารางหรือรูปภาพ

ปัจจัยสำคัญ (Key Factor Worksheet)

 • Key Factors (KF) เป็นการรวบรวมปัจจัยสำคัญขององค์กร จากโครงร่างองค์กร
 • ความยาวทั้งหมดประมาณ2–3 หน้า
 • แต่ละหัวข้อประกอบด้วยข้อความสั้น ๆ ที่ได้ใจความ ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์
 • ปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงาน
 • สิ่งสำคัญที่ใช้ในการประเมินผู้สมัคร
 • ตัวอย่าง – พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก ลักษณะแรงงาน ตำแหน่งการแข่งขัน ฯลฯ
 • สิ่งที่ไม่ใช่ – ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญ (KF)

 • เป็นสิ่งสำคัญเพียงพอในการนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงการดำเนินการ
 • มีความสำคัญที่องค์กรนำมาใช้ในการวัดผล เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
 • ผู้ประเมินใช้ในการให้ความเห็นที่เป็น ++ หรือ --

สรุปตอนที่ 2 โครงร่างองค์กรคือ ภาพของลักษณะองค์กร สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน และความท้าทายสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่

***********************************************

จบตอนที่ 2/9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Values and Conceptsความเห็น (0)