ผู้ตรวจประเมินภายใน 1


ค่านิยมและแนวคิดหลัก ( Core Values and Concepts)

ผู้ตรวจประเมินภายใน 1

PMK Internal Assessor 1

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

19 พฤศจิกายน 2557

บทความนี้ นำมาจากเอกสาร ตอนที่ 1 ของทั้งหมด 9 ตอน ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้ตรวจประเมินภายใน ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ปี 2557-2558 เอกสารนี้ไม่ใช่ตัวเกณฑ์ เป็นเพียงใช้ประกอบการอบรม

เกณฑ์รางวัลฉบับที่เป็นทางการ สามารถ Download ได้ที่ website คือ www.tqa.or.th

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/pmk-internal-assessor-1

ตอนที่ 1 ค่านิยมและแนวคิดหลัก ( Core Values and Concepts)

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไม่ใช่แค่ความภูมิใจ สามารถใช้ยกระดับมาตรฐานองค์กร และสร้างโอกาสแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก บรรจุภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เพื่อเป็นการเร่งให้องค์กรพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ ที่ต้องมี Performance Excellence เทียบเท่าสากล

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นรางวัลระดับโลก กระบวนการตัดสินเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award), สิงคโปร์ (Singapore Quality Award), ญี่ปุ่น (Japan Quality Award),ออสเตรเลีย (Australian Quality Award)

องค์กรจะได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับโลก สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ส่งผลดีถึงผลประกอบการ และช่วยประเทศชาติพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กรอื่น ๆ ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

7 เกณฑ์การประเมิน (คะแนนรวม 1,000 คะแนน) คือ

1. การนำองค์กร (110 คะแนน)

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (95 คะแนน)

3. การมุ่งเน้นลูกค้า (95 คะแนน)

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (100 คะแนน)

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (100 คะแนน)

6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (100 คะแนน)

7. ผลลัพธ์ (400 คะแนน)

ผลการดำเนินการที่มีความเป็นเลิศ หมายถึง การบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร ที่มีการวางแนวทางอย่างบูรณาการ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของ

 • การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืน (มุมมองด้านการเงินและลูกค้า)
 • การพัฒนาประสิทธิผลและความสามารถโดยรวมขององค์กร (มุมมองด้านกระบวนการ)
 • การเรียนรู้ของบุคลากรและองค์กร (มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต)

สมรรถนะ 3 ประการของผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ

 1. การนำอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Leadership)
 2. การทำให้สำเร็จที่เป็นเลิศ (Execution Excellence)
 3. การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning)

1.การนำอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Leadership) องค์กรต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการเน้นได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต มีความเข้าใจในเรื่องการบูรณาการอย่างเป็นระบบขององค์กร และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับค่านิยมและแนวคิดหลักคือ
  • การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
  • การมุ่งเน้นอนาคต
  • ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
  • มุมมองเชิงระบบ

2.การทำให้สำเร็จที่เป็นเลิศ (Execution Excellence) ผลงานโดยรวมขององค์กรต้องถูกขับเคลื่อนโดย ความต้องการ ความคาดหวัง และความเต็มใจในค่าใช้จ่ายของลูกค้า กลไกในการขับเคลื่อนคือ บุคลากรที่มีความคล่องตัวและมีการเน้นที่ผลลัพธ์คือความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับค่านิยมและแนวคิดหลักคือ
  • ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
  • การให้ความสำคัญกับบุคลากรและพันธมิตร
  • ความคล่องตัว
  • การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า

3.การเรียนรู้ขององค์กร (Organizational Learning) วงจรการเรียนรู้จำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยการเรียนรู้ของบุคลากรและขององค์กร มีการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง และมีนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 • เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับค่านิยมและแนวคิดหลักคือ
  • การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
  • การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
  • การจัดการเพื่อนวัตกรรม

คำอธิบาย 11 ค่านิยมและแนวคิดหลัก ( 11 Core Values and Concepts)

1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership)

 • กำหนดทิศทางองค์กร
 • กำหนดกลยุทธ์และระบบเพื่อจะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ
 • สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ
 • เป็นแบบอย่างที่ดี

2.ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer-driven excellence)

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • มุ่งมั่นในการกำจัดความไม่พึงพอใจของลูกค้า
 • ผลิตภัณฑ์/บริการสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้น
 • ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและแนวโน้มตลาด

3.การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล (Organizational and personal learning)

 • มีการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
 • ให้โอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น
 • การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
 • การเรียนรู้ระดับบุคคลมีผลต่อองค์กร

4.การเห็นคุณค่าของบุคลากรและพันธมิตร (Valuing workforce members and partners)

 • การพัฒนาบุคลากร การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจ
 • การสร้างแรงจูงใจ
 • การสร้างความเป็นหุ้นส่วนให้กับบุคลากร
 • การร่วมมือกับองค์กรอื่นในการพัฒนาบุคลากร

5.ความคล่องตัว (Agility)

 • ความไวในการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
 • การลดรอบเวลาในการนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เข้าสู่ตลาด

6.การมุ่งเน้นอนาคต (Focus on the future)

 • ความเข้าใจในตัวขับเคลื่อนธุรกิจ
 • ความจริงจังในการมองเพื่ออนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การวางแผนเพื่ออนาคต

7.การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation)

 • นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์กร การบริการ กระบวนการและการปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างคุณค่า เพื่อตอบสนองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8.การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact)

 • การวัด การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการ ในด้านลูกค้าและบริการ การปฏิบัติการ การเงิน และจริยธรรม
 • รวมทั้งการเปรียบเทียบ กับคู่แข่ง หรือระดับเทียบเคียงของ "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ"

9.ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง (Societal responsibility)

 • ความรับผิดชอบขององค์กร
 • การดำรงรักษาทรัพยากรและลดมลภาวะ
 • การวางแผนป้องกันผลกระทบ
 • การทำดีกว่ากฎหมายและกฎระเบียบ
 • การเป็นผู้นำและการสนับสนุนสังคม

10.การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on results and creating value)

 • การมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
 • การสร้างความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11.มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective)

 • การจัดการทั้งองค์กร และองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร โดยมีความสอดคล้องไปแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ

สรุปตอนที่ 1-11 ค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Values and Concepts)

 1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ - Visionary Leadership
 2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า - Customer – Driven Excellence
 3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล - Organizational and Personal Learning
 4. การให้ความสำคัญกับบุคลากรและพันธมิตร - Valuing Workforce Members and Partners
 5. ความคล่องตัว - Agility
 6. การมุ่งเน้นอนาคต - Focus on the Future
 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม - Managing for Innovation
 8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง - Management by Fact
 9. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง - Societal Responsibility
 10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า - Focus on Results and Creating value
 11. มุมมองเชิงระบบ - Systems Perspective

***********************************************

จบตอนที่ 1/9

หมายเลขบันทึก: 580783เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014 14:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 12:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี