อนุทินครั้งที่ 1 27 กรกฎาคม 2557 เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ความเห็น (0)