70 เครื่องมือช่วยในการจัดทำเอกสาร


ปัจจุบันมีเครื่องอำนวยสะดวกในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ อยู่มากมาย รวมทั้งเครื่องช่วยในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ การจัดทำผลงานทางวิชาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วเราจะนำสิ่งเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ยิ่งถ้าผู้อ่านเป็นนักวิจัยเป็นนักการศึกษานิสิตปริญญาโท ปริญญาเอกไม่ควรพลาดที่จะลองเข้าไปใช้ ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนี้จะได้นำเสนอในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแปลงไฟล์ Pdf ให้เป็น file word และการจัดการแฟ้มข้อมูลหลังการแปลงไฟล์ ซึ่งในการนำเสนอจะบอกแหล่งงข้อมูลให้โดยไม่ได้นำเสนอในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้เนื่องจากในเว็บไซค์มีคู่มือบ่งบอกรายละเอียดอยู่แล้วซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

การใช้ ICT เพื่อการสืบค้นข้อมูล

ปัจจุบันมีเครื่องมือที่เกี่ยวกับ ICT สำหรับการสืบค้นอยู่มากมาย โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) ทั้งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ บทความทางวิชาการ หรือ.....โดยสืบค้นได้จาก

 • 1.Web Search Engine
 • Google Books เป็นแหล่ง eBookstore ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถค้นหาดัชนีล่าสุดของหนังสือทั่วโลก พบกับหนังสือดีๆ หลายล้านเล่มที่คุณสามารถดูตัวอย่างหรืออ่านได้ฟรีและสามารถอ่านบนเว็บ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรือ eReader ได้

  Google Scholar การค้นหา Scholar ขั้นสูงใช้สำหรับการหาบทความที่มีทุกคำ มีวลี. มีอย่างน้อยหนึ่งคำจากคำเหล่านี้เสมอ

  Google Translate แปลข้อความและหน้าเว็บ และไฟล์ได้ทันทีมากกว่า 50 ภาษา

  Google Advance Search ค้นหาข้อมูลมากกว่า 8 พันล้านเว็ปเพจและรูปภาพมากกว่า 1 พันล้านภาพจากเว็บไซค์

  • 2.เว็ปไซค์จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่
  • 2.1 เว็บไซค์ในประเทศ
  • 2.1.1TDC : Thai Digital Collection

  2.1.2 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation Index Centre)

  • 2.1.3ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR : Thai National Research Repository)

  2.1.4 Thaiedresearch : http://www.thaiedresearch.org
  2.1.5 สนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
  2.1.6 http://elibrary.trf.or.th/newupdate.asp
  2.1.7ศูนย์วิทยบริการของสถานบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
  2.1.8ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มมหาวิทยาลัยรามคำแหงhttp://www.encyclopediathai.org/km2552/fulltext.ht...
  2.1.9…………
  2.2 เว็บไซค์ต่างประเท
  2.2.1 ERIC : Education Resource International Center
  2.2.2 WIPO Search International and National Patent Collection)
  2.2.3 ProQuest Dissertation & Thesis : Full Text
  2.2.4 Informationworld : http://www.tandfonline.com/toc/wasw20/current#.VGd...
  2.2.5 Information Resources on Web (IR – Web) : http://ebook.thailis.or.th/
  2.2.6 ……………..

  การแปลงไฟล์ Pdf ให้เป็น file word

  เมื่อเราได้ Download File มาแล้วส่วนใหญ่จะเป็น Pdf file (Portable-Document-Format) ซึ่งไม่สามารถแปลงกลับมาให้เป็น Word File ได้ โดยเฉพาะ Pdf file ที่ได้มาจากการ Scan ดังนั้นถ้าเราต้องการแปลง Pdf file ให้เป็น Word File เราต้องมีโปรแกรมมาช่วยแปลงซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยาก เช่นโปรแกรม

  โปรแกรม Able2Extract Professional เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ Pdf เป็นไฟล์ต่าางๆ เช่น Word, Excel, Power Point, Html หรือ Text

  สำหรับบาง Pdf File จะถูกใส่รหัสไว้เพื่อให้ผู้ใช้ใช้อ่านได้เพียงอย่างเดียว (Read Only) ไม่สามารถที่จะนำมาพิมพ์ (print) หรือนำมาแปลงไฟล์ให้เป็น file word ได้ โดยใช้โปรแกรมเหล่านี้ช่วยได้ เช่น

  1.โปรแกรม A I O - Lost password -TOP 2006 เป็นโปรแกรมปลดล๊อค Password สำหรับ

  โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint, WordPerfect, WinZip, Access, Outlook, SQL, QuickBooks, Acrobat เป็นต้น

  2.โปรแกรม PDF Unlocker เป็นโปรแกรมช่วยปลดล๊อกPDF File ที่ไม่สามารถแก้ไขหรือทำ

  การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

  3.โปรแกรม CrackMyPdf เป็นโปรแกรมที่ปัญหาเกี่ยวกับการ lock password และข้อจำกัดอื่น

  ของ file นั้น โดยโปรแกรม "crackmypdf" ทำงานบนเครือข่าย ได้ที่ http://www.crackmypdf.com/

  การจัดการแฟ้มข้อมูลหลังการแปลงไฟล์

  ไฟล์ข้อมูลที่แปลงมาจากไฟล์ Pdf บางครั้งทำให้รูปแบบ (format) อาจเป็น font ที่แตกต่างกัน การพิมพ์คลาดเคลื่อนไปหมด
  ดังนั้น เวลาเราจะนำมาจัดรูปแบบใหม่จึงมีปัญหามากมาย ถ้าจะพิมพ์นำมาพิมพ์ใหม่ก็เสียเวลา จึงได้มีข้อเสนอในการจัดการแฟ้มข้อมูลภายหลังการแปลงไฟล์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดพิมพ์เอกสารดังนี้

  1.เปิดไฟล์ใน Microsoft Word ข้อความที่ได้อาจเป็นแบบนี้

  "เมอรฟ (Murphy. 2003 : 352 - 359) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ โดยศึกษาเรื่องการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับงานปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาวาลักษณะของงานและวิธีการทํางานปฏิบัติมีผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จดานการใชภาษาไดอยางคลองแคลว ถูกตองตามหลักไวยากรณ และใชประโยคที่ซับซอนหรือไม ประการที่สอง เพื่อศึกษาวาความแตกตางของนักเรียนมีผลตอการมีปฏิสัมพันธ และความสําเร็จของงานหรือไมกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนจากประเทศตาง ๆ ที่ เขาศึกษาตอในประเทศอังกฤษ และกําลังเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง จํานวน 8 คน......."

  • 2.จะเห็นว่าในข้อความจะปรากฏ บล็อกสี่เหลี่ยมและวรรณยุกต์ที่ด้านบนของตัวอักษรขาดหายไปเราก็ปรับแต่งให้ถูกต้อง

  "เมอรฟ (Murphy. 2003 : 352 - 359) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูแบบเนนงานปฏิบัติ โดยศึกษาเรื่องการมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับงานปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาวาลักษณะของงานและวิธีการทํางานปฏิบัติมีผลใหนักเรียนประสบความสําเร็จดานการใชภาษาไดอยางคลองแคลว ถูกตองตามหลักไวยากรณ และใชประโยคที่ซับซอนหรือไมประการที่สอง เพื่อศึกษาวาความแตกตางของนักเรียนมีผลตอการมีปฏิสัมพันธ และความสําเร็จของงานหรือไมกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนจากประเทศตาง ๆ ที่ เขาศึกษาตอในประเทศอังกฤษและกําลังเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง จํานวน 8 คน......."

  3.หากพบว่าแบบของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์แตกต่างกัน ให้ทำแถบคลุมดำ

  บริเวณข้อความทั้งหมดหรือบริเวณข้อความที่ต้องการ เพื่อทำการล้างรูปแบบทั้งหมดโดยให้ไปที่แถบเมนู (Menu Bar) เลือกลักษณะ ใต้เมนูเปลี่ยนลักษณะจะมีบล็อกสี่เหลี่ยมภายในมีลูกศรห้อยหัวลูกศรลง คลิ๊กที่เมนูนี้ แล้วเลือก "ล้างทั้งทั้งหมด" เพื่อล้างรูปแบบ เสร็จแล้วเลือก "แบบอักษร" และ "ขนาด" ตามที่ต้องการจากนั้นให้จัดรูปแบบการพิมพ์ใหม่ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

  หวังว่าขั้นตอนและกระบวนการจัดทำเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจตามสมควร

หมายเลขบันทึก: 580551เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 23:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2014 23:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี