นศ.คณะเกษตรฯ มข. ดูงานขยายพันธุ์และแปรรูปยางพารา ประกอบการเรียน

การดูงานขยายพันธุ์และแปรรูปยางพารา เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ นายปรีชา มั่งพร้อม ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ชำนาญงาน และนายวัชชิระ สอนผา นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 61 คน ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพาราและการแปรรูปยางพาราขั้นต้น เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 (134 384) และรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ (134 311) ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ กล่าวว่า สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์และการตลาดของพืชไร่เศรษฐกิจ ในกลุ่มธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชเส้นใย พืชอาหารสัตว์ พืชพลังงาน พืชน้ำมัน และพืชอุตสาหกรรม โดยที่ยางพารา จัดเป็นพืชอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพาราและการแปรรูปยางพาราขั้นต้นขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการขยายพันธุ์ การผลิตและการดูแลรักษา การใช้ประโยชน์และการตลาดยางพารา
ผศ.ดร.กิริยา กล่าวต่อว่า "นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียน และการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรมดังกล่าว และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการผลิตยางพารากับนักวิชาการเกษตรโดยตรง"

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ข้อมูลข่าว/ภาพ
กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)