จากการอบรมเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

นายอาซาดะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

#อ่านการซักนิด

จากการอบรม เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ของ สพป.อย. เขต 1 โดยวิทยากรที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ ท่านแรก คือ

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ผู้ช่วยชาญด้านประวัติศาสตร์ โดยให้แนวความรู้ประวัติศาสตร์ และเทคนิคการสอนแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นอย่างดี #แต่สิ่งสำคัญมากกว่าการสอนประวัติศาสตร์คือการทำให้เราตระหนักถึงความเป็นอยุธยาที่พวกเราได้ห่างหายไป ซึ่งทำให้วันนี้พวกเราชาวครูอยุธยาหันกลับมามองการสอนประวัติศาสตร์ว่า เราไม่ควรสอนแค่ให้นักเรียนได้รู้ประวัติศาสตร์อยุธยาเท่านั้นแต่ควรสอนให้รู้ถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาด้วย

ท่านที่สองคือ ดร.วัฒนา อัคคพานิช ท่านเป็นคือนักวิชาการ และครูผู้สอน ในเรื่อง การเป็นประชาธิปไตย ที่ทำให้เห็นว่า เราจะสอนประชาธิปไตยอย่างไรให้เกิดแก่ผู้เรียนเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ผ่านการกระบวนการจัดการเรียนรู่้แบบ โสเครติส Socratic Dialogue เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ด้วนการตั้งคำถามให้ถึงที่สุด เพื่อหาคำตอบสุดท้ายเป็นนิยามของสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ #ซึ่งเป็นทำให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Critical Thinking ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ #และยังทำให้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของการมีประชาธิปไตยบทบาทหน้าที่ของครูไทย โดยมีประโยชน์วลีที่ประทับใจที่ว่า "พวกเราชอบเรียกร้องเสรีภาพ แบบต่างชาติ แต่ไม่มีวินัยและความรับผิดชอบ เหมือนต่างชาติเขา"

จากการอบรม 2 วันที่ผ่านมาทำให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของครูไทยว่า #ครูไทยต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลามีสิ่งใดเข้ามาเราต้องยอมรับมันและจัดการมันให้ได้ ก็ขอให้คุณครูทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการทำผ่านชิ้นนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี เพื่อรอรับงานชิ้นใหม่ที่กำลังจะมา

อีกเรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ ควรจัดให้มีนักเรียนมาศึกษาจากผู้รู้ตรงบ้างไม่ต้องผ่านจากครูผู้สอนอย่างเดียว ควรจัดงบที่ลงกับนักเรียนเลยจะดีมากครับ #ขอบคุณครับ #ครูไทยจงเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไปความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การสอนประวัติศาสตร์ควรให้เด็กเข้าใจข้อเท็จจริงและสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผล ต้องระวังไม่ใช่เป็นการให้ข้อมูลที่หรือข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน มุ่งเน้นแต่บุคคล ปลุกเร้าให้เกิดชาตินิยมแบบคลั่งชาติ และไม่ปลดปล่อยความเป็นทาส ครูประวัติศาสตร์ควรอ่านมากและรอบรู้ ขอแนะนำหนังสือชื่อ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แต่งโดย คริส เบเกอร์ และผาสุก พงษ์พานิช จะเติมเต็มความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรา