บันทึก Story Telling ครั้งที่ 2 เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง (เข้ากลุ่มเล่าเรื่อง) วันที่บันทึก วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2557


บันทึกStory Telling ครั้งที่ 2

วันที่บันทึก วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2557

เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง (เข้ากลุ่มเล่าเรื่อง)

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รหัส 102611 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก นางสาวรดาการ ปรางสุข รหัส 57D0103204

ป. โท หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 หมู่ที่ 1

..............................................................................................................................................................................

บันทึกStory Telling ครั้งที่ 2

เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง (เข้ากลุ่มเล่าเรื่อง)

ชื่อผู้เล่า นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล

ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 2

ชื่อเรื่อง เกมมาตามนัด

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ การสอนวิชาภาอังกฤษ : นักเรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2557

สถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

เรื่องย่อ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ชอบเรียนในรายวิชานี้ ไม่สามารถสื่อสารได้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ต่ำ ครูผู้สอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม ชื่อเกม "มาตามนัด" เพื่อให้ผู้เรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถจำคำศัพท์ได้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วให้วาดภาพตามที่จับฉลากได้ หลังจากนั้นให้สมาชิกที่เป็นตัวแทนกลุ่มตอบคำถาม ทายภาพที่เพื่อนวาดถ้าหากทายถูกก็จะได้คะแนน 1 คะแนน แข่งขันกันไปเรื่อยๆ จนมีทีมที่ชนะ ผู้เรียนจะมีความตื่นเต้น สนุกสนานในการเรียน สามารถจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น และชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

วิธีแก้ปัญหา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้

ผลที่เกิดขึ้น ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ได้เล่นเกมสนุกสนาน สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำคำศัพท์

ได้มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดภาพจำ

ที่ดี สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองมีความสุข สนุกสนานในการเรียน

กลยุทธ์ในการทำงาน การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้

ผู้เรียนมีความสุข เรียนรู้ได้ดีขึ้น

บันทึกStory Telling ครั้งที่ 2

เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง (เข้ากลุ่มเล่าเรื่อง)

ชื่อผู้เล่า นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม

ตำแหน่ง -

ชื่อเรื่อง กล้าคิดกล้าทำ

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ตุลาคม 2556

สถานที่ โรงเรียนครบุรี อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา

เรื่องย่อ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ซึ่งเป็นห้องที่มีนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดื้อมากไม่สนใจเรียน เรียนไม่ค่อยเข้าใจ เพราะนักเรียนคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยาก ครูผู้สอนจึงใช้การทดลองเล่นเกมวาดภาพการทดลองมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยให้นักเรียนทำการทดลอง นักเรียนเล่นเกมการทดลองโดยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีให้สวยงามเกี่ยวกับการทดลอง เช่น วาดภาพบิ๊กเกอร์ หลอดทดลอง ฯลฯ กลุ่มใดที่วาดภาพได้ถูกต้องและรวดเร็วจะเป็นฝ่ายชนะ แล้วให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลองด้วยการทำแผนที่ความคิด(Mind Mapping) นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความสุขในการเรียน สนใจการเรียนในรายวิชานี้มากขึ้น

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ไม่สนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

วิธีแก้ปัญหา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การทดลอง ให้นักเรียนเล่นเกมวาดภาพการทดลอง ภายในเวลาที่

กำหนด แล้วสรุปผลการทดลองด้วยการทำแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ได้เล่นเกมวาดภาพเกี่ยวกับการทดลอง สรุปองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง สรุปความรู้เป็นแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ตกแต่งชิ้นงานด้วยความคิดสร้างสรรค์

มีความสุข สนุกสนานในการเรียน สนใจเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีหลากหลายเลือกมาให้เหมาะสมกับธรรมชาติ

วิชา เนื้อหาสาระ และความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ

ความถนัด ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถ

สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสุขสนุกสนานในการเรียน

กลยุทธ์ในการทำงาน การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยการทดลองโดยให้วาดภาพเกี่ยวกับการ

ทดลองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียน

เรียนรู้ได้ดีขึ้นไม่เบื่อหน่าย สนใจเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น

บันทึกStory Telling ครั้งที่ 2

เรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง (เข้ากลุ่มเล่าเรื่อง)

ชื่อผู้เล่า นางสาวประมวล พยัคฤทธิ์

ตำแหน่ง ครู

ชื่อเรื่อง สมาธิกับเด็กซน

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปีการศึกษา 2553

สถานที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนในชั้น ป. 1/2 ชื่อ ด.ช. ปังปอนด์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกเร ซุกซน รูปร่างอ้วน เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง เข้ากับเพื่อนไม่ได้และเพื่อนไม่ชอบเล่นด้วย ปังปอนด์ซนมาก เสื้อผ้าหลุดออกนอกกางเกงเป็นประจำ ครูประจำชั้นจึงเรียก ด.ช. ปังปอนด์มาอบรมแนะนำตักเตือนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่เป็นผลด.ช.ปังปอนด์ยังคงเหมือนเดิม ครูจึงให้นักเรียนชั้น ป. 2/1 ทุกคนสวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนเป็นประจำ เวลาผ่านไปผลจากการปฏิบัติ สวดมนต์นั่งสมาธิ ปรากฏว่า ด.ช.ปังปอนด์มีพฤติกรรมดีขึ้น มีระเบียบวินัยแต่งกายเรียบร้อย เสื้อผ้าไม่เคยหลุดออกนอกกางเกงอีกเลย มีน้ำใจกับเพื่อนและเพื่อน ๆ ก็ยอมรับ ด.ช.ปังปอนด์ รัก ด.ช.ปังปอนด์มากขึ้น

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกเร มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

วิธีแก้ปัญหา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการให้ผู้เรียนฝึกสวดมนต์ และนั่งสมาธิ

ผลที่เกิดขึ้น ผู้เรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่งกายถูกระเบียบ เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ

และเป็นที่รักของครู

แก่นความรู้ที่ได้รับ การฝึกปฏิบัติสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ จนเกิดปัญญา ทำให้จิตใจมี

ความสงบได้ ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์

กลยุทธ์ในการทำงาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนสามรถเลือกรูปแบบวิธีการสอนได้หลากหลาย

รูปแบบ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา พัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยเฉพาะในรายวิชาสังคมศึกษา การให้ผู้เรียนได้ฝึก

สมาธิก่อนเรียน 2 – 3 นาที จำทำให้ผู้เรียนมีจิตเป็นสมาธิ ทำให้จดจ่อมีความมุ่งมั่นใน

การเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น

หมายเลขบันทึก: 580190เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 22:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 22:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี