การจัดการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา (ภาคต้น) แก่อาจารย์ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๖๒ คน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และเชิญผมไปพูดเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง


จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๙ ก.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)