โครงการอบรมทิศทางแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของ ผศ.ดร. พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์


ชื่อ นางอัมพร นามสกุล นันทะเสนา เลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 13 หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกอนุทิน โครงการอบรมทิศทางแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ของ ผศ.ดร. พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

1. ความรู้ที่ได้รับ

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการอบรมของ ผศ.ดร. พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ ได้แนะนำตัวเองก่อนและผู้ช่วยในการบรรยาย เริ่มจากการรู้จักนักศึกษาก่อน ว่ามีอาชีพอะไรกันบ้าง สอนรายวิชาใด โรงเรียนที่ท่านสอนมีการจัดการเรียนการสอนแบบใด เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการทราบข้อมูลเบื้องตนนักศึกษาก่อนการเข้าเนื้อหาที่จะอบรม อาจารย์ได้นำเสนอหนังสือที่น่าสนใจ และควรมีไว้ในการประกอบการศึกษา ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2545)

2. พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ A-Lและ H-Z

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้เสริมสร้างผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

1. วิธีการสอน มี 3 วิธี วิธีสอนแบบสืบสวน วิธีสอนแบบโครงงาน และวิธีสอนแบบอุปนัย

2. รูปแบบการสอน มี 4 รูปแบบคือ รูปแบบการเรียนรู้แบบ CIPPA รูปแบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน รูปแบบการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และรูปแบบการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน

3. แนวการสอน มีดังนี้ การจัดการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้ใช้วิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้ใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐาน การเรียนรู้ใช้กิจกรรมเป็นฐาน การเรียนรู้ใช้สถานการณ์จำลองเป็นฐาน การเรียนรู้ใช้เด็นประสังคมเป็นฐาน การเรียนรู้ใช้เด็นประสังคมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เป็นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 5 ตอน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการสืบสอบและกระบวนการทำโครงงาน กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสื่อความหมาย กระบวนการสร้างความรู้ กรบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการที่ครูนำไปใช้ในการเรียนกาสอน ในรายวิชาคือกรบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEP) มีดังนี้ ขั้นที่ 1 ระบุคำถาม ขั้น 2 แสวงหาสารสนเทศ ขั้น 3 สร้างความรู้ ขั้น 4 สื่อสาร ขั้น 5 ตอบแทนสังคม ในขั้นที่ 1 ระบุคำถาม ขั้น 2 แสวงหาสารสนเทศ ขั้น 3 สร้างความ เป็นบทบาทหน้าที่ครูควรรู้ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ขั้น 4 สื่อสาร บทบาทหลักของครูผู้สอน และ ขั้น 5 ตอบแทนสังคม บทบาทหน้าที่ครูควรรู้ให้คำปรึกษา

ก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันอาจารย์ให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

1. กำหนดให้แต่ละกลุ่มไปรับแผ่นป้ายที่ทำจากฟิวเจอร์บอร์ดแล้วมีตัวภาษาอังกฤษ A B Cแต่ละคำจะใช้คนละสีกัน

2. อาจารย์มีคำถามให้นักศึกษาตอบ ในคำถาม 1 ข้อ อาจมีหลายคำตอบก็ได้

กิจกรรมนี้สนุกคิดว่าจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยที่ตนเองรับผิดชอบ บางเรื่องครูต้องบรรยายให้เข้าใจก่อนเมื่อเวลาครูถามนักเรียนจะไม่ค่อยตอบ จะนำวิธีการนี้ไปใช้ในห้องเรียน

กิจกรรมตอนบ่ายแบ่งกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครูว่าระหว่าง Teacher –center และ Child centered ได้ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Teacher –center ครูจะเป็นผู้อธิบายเนื้อหาต่างๆลดบทบาทนักเรียน ครูมีบทบาทมาก การประเมินผลใช้แบบทดสอบหรือแบบฝึกที่ครูเตรียมให้ ส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบ Child centered เด็กค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ สร้างชิ้นงาน ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา การสอนแบบ Child centered นักเรียนจะได้ ความรู้ การปฏิบัติจริง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือทุกคนร่วมกันทำงาน หลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเพื่อต่างกลุ่มแล้วให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการประเมินการผลการนำเสนอของกลุ่มนั้น

2. หลังจากที่ได้ฟังแล้วคิดอะไรต่อยอดนั้น

นำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการทำผลงานทางวิชาการการและการทำงานหรือนำเสนอผลงานเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าแล้วต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

3. การนำไปประยุกต์ใช้

นำกระบวนการและรูปแบบต่างๆที่ได้รับนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองและกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมนำไปใช้ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ

บรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรม

บรรยากาศในการอบรมทุกคนมีความตั้งใจพร้อมรับความรู้จากวิทยากร สนุกสนานก่อน รับประทานอาหารและตอนบ่ายมีการนำเสนอ ตอบคำถามตรงประเด็นบ้างและไม่ตรงบ้าง

หมายเลขบันทึก: 580028เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี