องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)


บันทึกอนุทินครั้งที่ 10 รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

โดย นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง รหัสนักศึกษา 57D0103113 สาขาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

วันที่บันทึก5ตุลาคม พ.ศ. 2557


ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 1546 หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ บิลเกตกล่าวไว้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญามีค่าเท่ากับการเก็บรักษากล้วยหอมเท่านั้น เดิมความรู้เป็นพลังอำนาจอย่างมากมายแก่ผู้ที่ครอบครอง ความรู้ยิ่งให้มากเท่าไร ยิ่งได้มากเท่านั้น องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามโมเดลของ Senge ระดับองค์กร ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ระดับกลุ่ม เรียนรู้จากกันและกัน ระดับปัจเจก ใฝ่รู้ มุ่งมั่นพัฒนาคน ฝึกฝนสร้างแผนที่ความคิด ไม่ยึดติด เห็นความเชื่อมโยง การจัดการความรู้มี 2 ประเภท คือ Explicit Knowledge (ความรู้เด่นขัด) ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และ Tacit Knowledge (ความรู้ที่อยู่ในตัวตน) เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ความรู้ทั้งสองประเภทสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ตลอดเวลา socializationเป็นขั้นตอนแรกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้าง Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ของผู้ร่วมงานโดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Externalization สร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มีอยู่ combination แปลงความรู้ขั้นต้นเพื่อการสร้าง Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ที่ได้เรียนรู้เพื่อการสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit และ Internalization แปลงความรู้จาก Explicit Knowledge กลับสู่ Tacit Knowledge การจัดการเรียนรู้ในองค์กรส่วนใหญ่จะไร้พลังและไม่สมดุล การจัดการองค์กรต้องเห็นความแตกต่างระหว่างความรู้ 2 ประเภท การจัดการความรู้ของ สคส. คือการได้รับความรู้จากภายนอกแล้วเข้าสู่ความรู้ภายใน กำหนดเป้าหมายของงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และงานจะบรรลุเป้าหมาย สคส.ส่งเสริมการจัดการความรู้ส่วนใหญ่โดยใช้แบบจำลองที่เรียกว่า โมเดลปลาทู หัวปลาทู เปรียบเสมือนเป้าหมาย ตัวปลาทูเปรียบเสมือนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหางปลาทู เปรียบเสมือนคลังความรู้ คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการความรู้ คือ ผู้บริหารสูงสุด KV = Knowledge Vission M = Mind 3S = Share , Show , Support วิธีการดำเนินการ ตั้งทีมงานให้ความรู้กำหนด KV ฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติติดตามทำต่อเนื่องเผยแพร่ ผลที่ได้ คือ คลังความรู้จะเกิดการบันทึก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฟัง เรียนรู้ นวัตกรรมสื่อ รูปแบบการสอน ผลที่เกิดขึ้น บุคลากรทุกฝ่ายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นทีม องค์กรแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ คิดเป็นระบบ ตัวอย่างการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันคิดหัวปลา กำหนดให้สมาชิกเตรียมเรื่องเล่า จัดกลุ่มให้เล่าเรื่อง ได้ขุมความรู้ สังเคราะห์เป็นแก่นความรู้ ประเมินตนเอง จับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปปฏิบัติ

รู้แล้วคิดอย่างไร คิดอะไรต่อ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการเกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก จุดประสงค์คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอก คือตัวแปรสำคัญขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต องค์กรที่เอื้ออำนวยให้สมาชิกได้มีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่มีการขยายขีดความสามารถเพื่อที่จะสร้างสรรค์อนาคตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

จะนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างไร

บุคลากรต้องมีการสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมให้มีการทดลอง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว มีการวิเคราะห์ อภิปรายข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และมีการถ่ายโอนข้อมูล

บรรยากาศในการร่วมกิจกรรม

เป็นการศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการบรรยายการทำงานของโรงเรียนที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags): #aar#บันทึกอนุทิน
หมายเลขบันทึก: 580025เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2014 11:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี