เรื่องเล่า Story Telling

ชื่อ นางอัมพร นามสกุล นันทะเสนา เลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 13 หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

เรื่องเล่า Story Telling

ชื่อผู้เล่า นางอัมพร นันทะเสนา

ตำแหน่ง ครู

ชื่อเรื่อง ครูเป็นแบบอย่างและสั่งสอนให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเอง

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนขาดความรับผิดชอบและไม่มีจิตสาธารณะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เมื่อปีการศึกษา 2552

สถานที่ โรงเรียนศรีสุขวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อเรื่อง ปีพุทธศักราช 2552 ข้าพเจ้าได้เป็น ครูยังได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องช่วยกันรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่โซนต่างๆ นักเรียน ม.4/2 ได้รับผิดชอบทำความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดธรรมชาติ ห้องสมุดนั้นเป็นสถานที่ให้บริการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงชุมชน เมื่อมีการใช้บริการแล้ว หนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆจะอยู่กระจายตามโต๊ะและพื้นห้องสมุด นักเรียนประจำชั้นเห็นสภาพห้องสมุดแล้วนักเรียนไม่อยากทำความสะอาด ไม่อยากดูแลรับผิดชอบ เมื่อถึงเวลาทำความสะอาด มีนักเรียนบางคน ออกเล่นกีฬาบ้าง หรือเดินเล่นภายในบริเวณโรงเรียนใกล้เวลาที่โรงเรียนจะเลิกจึงค่อยมา เมื่อนักเรียนบางส่วนไม่ทำ ในฐานะครูที่ปรึกษาข้าพเจ้าในฐานะครูที่ปรึกษามีความคิดว่าทำอย่างไรจะปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องสมุด จึงคิดว่าก่อนที่นักเรียนจะทำครูต้องทำความสะอาดห้องสมุดไปพร้อมๆกับนักเรียนด้วยเป็นประจำทุกวันจนนักเรียนเห็นเป็นประจำทุกวันว่าเมื่อถึงเวลาครูจะช่วยทำความสะอาด ตอนแรกนักเรียนก็มาไม่มากเท่าที่ควร นานวันนักเรียนในห้องก็มาช่วยกันดูแลทำความสะอาดและถึงวันจันทร์คาบแนะแนวครูที่ปรึกษา ได้แทรกเรื่องการมีจิตสาธารณะช่วยกันทำความสะอาดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบครูก็ให้แง่คิดว่า การทำงานทุกย่างในโรงเรียนของเรานั้นฝึกให้นักเรียนของครูนั้น มีความอดทน ความรับผิดชอบ และถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างต้องมีความตั้งใจเอาใจใส่ในเรื่องนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จคนเรานั้นจะประสบความสำเร็จได้จะต้องใช้เวลาจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนในห้องก็ช่วยงานครูที่ปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมและแล้วนักเรียนกลุ่มนี้ก็จบการศึกษาและแต่ละคนก็ได้ดำเนินตามความฝันของตนเองว่านักเรียนอยากประกอบอาชีพอะไรผลสะท้อนกลับมาคือนักเรียนของครูทุกคนต่างมีอาชีพรับราชการ ค้าขาย งานโรงงาน มีครอบครัว และทุกคนต่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตจากการสั่งสอนของครู ตามความฝันของตนเอง

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา

วิธีแก้ปัญหา

ผลที่เกิดขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับ

กลยุทธ์ในการทำงาน

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางอัมพร นันทะเสนา)

ชื่อ นางอัมพร นามสกุล นันทะเสนา เลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 13 หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

เรื่องเล่า Story Telling

ชื่อผู้เล่า นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับไทรททอง

ชื่อเรื่อง ความภูมิใจของคิม

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ เด็กพิเศษหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

สถานที่ โรงเรียนโรงเรียนบ้านซับไทรททอง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อเรื่อง นักเรียนเด็กพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กนักเรียนคนนี้ชื่อว่า คิม พฤติกรรมของคิม คือหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียนทุกรายวิชา บางครั้งเมื่อเข้าชั้นเรียนแล้ว นักเรียนจะขออนุเญาตเข้าห้องน้ำและเงียบหายไปเมื่อเกิดพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยๆดิฉันจึงแก้ปัญหาด้วยการแต่งตั้งให้ คิม เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง คิมต้องปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียน ดังนี้ เป็นตัวแทนบอกทำความเคารพครู เช็คชื่อเพื่อนร่วมชั้น แจกชิ้นงานหรือใบงานให้กับเพื่อน เก็บการบ้านแบบฝึกหัดที่ครูผู้สอนนั้นมอบหมายรวบรวมส่งครู สั่งจัดแถวให้กับเพื่อน ก่อนเปลี่ยนชั่วโมงเรียนซึ่งหน้าที่เหล่านี้ คิมต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและคิมยังมีข้อต่อรองกับดิฉัน หนึ่งข้อว่า ถ้าคิมทำงานในชั้นเรียนเรียบร้อยและสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นได้ดี คิมขอเล่นเกมฝึกทักษะพร้อมเพื่อนการแก้ปัญหาของครูในครั้งนี้ คิมสามารถปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ดีขึ้นตามลำดับ เข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง เพื่อนให้การยอมรับในความสามารถ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและให้กำลังใจคิม คิมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้น คิมร่าเริงและมีความสุขมากขึ้น ไม่ซึมและมีรู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อผ่านหน้าห้องเรียนภาษาอังกฤษก็จะถามครูผู้สอนว่าเมื่อไรจะถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษครับ ผมอยากเรียน ปัจจุบันคิมก็คือความภาคภูมิใจของครูเช่นกัน

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา เด็กพิเศษหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน

วิธีแก้ปัญหา แต่งตั้งให้ คิม เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษ

ผลที่เกิดขึ้น เข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง เพื่อนให้การยอมรับในความสามารถ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและให้กำลังใจคิม คิมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้น คิมร่าเริงและมีความสุขมากขึ้น ไม่ซึมและมีรู้สึกโดดเดี่ยว เมื่อผ่านหน้าห้องเรียนภาษาอังกฤษก็จะถามครูผู้สอนว่าเมื่อไรจะถึงชั่วโมงเรียน

แก่นความรู้ที่ได้รับ นำวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับผู้เรียนมาแก้ปัญหาของการไม่ยอมเข้าชั้นเรียนในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษวิธีการที่ใช้นั้ได้ผลกับนักเรียน

กลยุทธ์ในการทำงาน ครูผู้สอนแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในรายวิชาของตน

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางอัมพร นันทะเสนา)

เรื่องเล่า Story Telling

ชื่อผู้เล่า นายสิปปวิชญ์ กนกธาดาสกุล

ตำแหน่ง ครู คศ 1

ชื่อเรื่อง การสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ ความมีวินัยในโรงเรียน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นม.4

สถานที่ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นม.4 จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อเรื่อง เนื่องจากโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนมากมายซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ กิจกรรมดังกล่าว คือ กิจกรรมทำเวรสี การแปรงฟัน การรับประทานอาหาร และการเข้าแถวกลับบ้าน ดังกิจกรรมตัวอย่าง ทำให้มีผลกระทบในเวลาเรียน เมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรรมขาดความเป็นระเบียบในการทำกิจกรรม ดังนั้นการแก้ปัญหาของครูจึงนำเสียงเพลงมาเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบต่างๆให้เกิดขึ้นในโรงเรียน มีรูปแบบของการจัดกิจกรรม คือ ร่วมกันวางแผนกับผู้บริหาร คณะครูและสภานักเรียนของโรงเรียน สร้างข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม โดยให้สภานักเรียนเปิดเพลงทำกิจกรรมตามตาราง มีดดังนี้

เวลา

กิจกรรม

เพลงที่ใช้

7.30-8.00 น.

การทำเวรสี

เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

8.00-8.20 น.

เคารพธงชาติ

เพลงชาติ

8.20-8.30 น.

ดื่มนม

เพลงนม

8.30-11.30 น.

เรียนภาคเช้า

-

11.30-12.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เพลงการศึกษาต่างๆ

12.15-12.30 น.

แปรงฟัน

เพลงแปรงฟัน

12.30-15.30 น.

เรียนภาคบ่าย

-

15.30-16.00 น.

โฮมรูมทำความสะอาดห้อง

บทอาขยาน/สูตรคูณ

การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สร้างวินัยให้กับนักเรียนนั้นความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลายส่วนประกอบกัน คือ ความร่วมมือของครูในโรงเรียนและผู้บริหารและกิจกรรมที่นักเรียนทำอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันถ้าไม่ได้เปิดเพลงในช่วงเวลาดังกล่าวนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆตามตารางได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นพฤติกรรมที่นักเรียนกระทำอยู่เป็นประจำก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนไม่มีวินัย

วิธีแก้ปัญหา กำหนดเวลาการทำกิจกรรมโดยใช้เสียงเพลงประกอบ

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆตามตารางได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นพฤติกรรมที่นักเรียนกระทำอยู่เป็นประจำก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว

แก่นความรู้ที่ได้รับ ครูได้กำหนดเวลาการทำกิจกรรมต่างๆเป็นขั้นตอนมีเวลาและกิจกรรมที่แน่นอนนำเสียงเพลงมากระตุ้นการทำกิจกรรมของนักเรียน

กลยุทธ์ในการทำงาน ครูใช้เสียงเพลงในการทำกิจกรรมต่างตามเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางอัมพร นันทะเสนา)

เรื่องเล่า Story Telling

ชื่อผู้เล่าMiss Xiaomin Li

ตำแหน่ง ครูพิเศษโรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

ชื่อเรื่อง เรียนภาษาจีนง่ายเหมือน 1+1=2

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนไม่สามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนได้ ทำการบ้านไม่ได้ ทำข้อสอบไม่ได้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สถานที่ โรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

เนื้อเรื่อง มีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน นักเรียนไม่อยากเรียนภาษาจีนและเขียนยาก นักเรียนจำตัวอักษรไม่ได้ ทำให้นักเรียนในห้องเรียนไม่มีบรรยากาศของการอยากเรียนภาษาจีน ครูใช้วิธีการให้นักเรียนในห้องยืนขึ้นทุกคน ตั้งคำถามแล้วให้นักเรียนตอบ ถ้าใครตอบถูกจึงจะได้นั่งลงและจะมีคะแนนสะสม 1 คะแนนนักเรียนที่ตอบคำถามไม่ได้อนุญาตให้เปิดหนังสือตอบครูกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนชอบทำให้นักเรียนมีผลการเรียนและคะแนนสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วยังใช้เทคนิคในการสอนนักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยวิธีการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้น เช่นการทำแบบฝึกหัดรวมประโยค โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ คือ a ประธานประโยคที่ b ประธานประโยคที่ 2 c เป็นคำเชื่อม เมื่อรวมสองประโยคเป็นหนึ่ง ใช้คำว่า แทน c y คือส่วนที่เหมือนแต่ละประโยคจะได้ (a+b) ใช้วิธีนี้ทำให้นักเรียนจากที่ไม่สนใจเรียนเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามถูกต้อง

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหา นักเรียนไม่มีวินัย

วิธีแก้ปัญหา นักเรียนไม่สามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนได้ ทำการบ้านไม่ได้ ทำข้อสอบไม่ได้

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนก็สามารถตอบคำถามของครูผู้สอนและมีผลการเรียนสูง

แก่นความรู้ที่ได้รับ วิธีการสอนของภาษาจีนโดยใช้สูตรคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน

กลยุทธ์ในการทำงาน ครูผู้สอนเข้าใจนักเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางอัมพร นันทะเสนา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางอัมพร นันทะเสนา รหัส 57D0103122ความเห็น (0)