สภาพบ้านของผู้ป่วยที่เงินบริจาก จากโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ "จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน" ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ จะนำมาเล่าให้ทราบในครั้งต่อไป

ผู้ป่วยอาศัยอยู่ด้านขวาของตัวบ้าน ตรงส่วนทำครัว หน้าห้องน้ำ