08/11/49 

วันนี้เข้างานเวลา7.22น ในวันนี้มีการส่งบทรายการวิทยุกระจายเสียงกับ อ.ดวงเดือน เพื่อตรวจเช็คเเละส่งอีกทั้งมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการนำมาเขียน  /กินข้าวเวลา12.00น /บ่ายส่งงาน / กลับบ้านเวลา16.30น