ธนาคารโครงการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายหมอพื้นบ้านอุดรธานี

ชาครธมโม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมลองมานั่งไล่เรียงโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริบทของหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความชำนาญสมุนไพร ใครจะรู้สมุนไพรดีเท่าหมอพื้นบ้าน อีกเป็นไม่มี ขอบอก

1.การสร้างวัฒนธรรมการบันทึกภูมิรู้ (ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทนการติดตามข้อมูล ค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูล ค่าจัดทำเอกสาร/บันทึกการใช้สมุนไพร)

2.การสร้างและอนุรักษ์ป่าชุมชนและสมุนไพรในท้องถิ่น โดยให้มีการสำรวจตรวจตราว่ามีในชุมชน ในบ้าน มีสมุนไพรอยู่อย่างไร ทั้งสมุนไพรต้น และสมุนไพรตาก รวมทั้งมีกิจกรรมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน (สำรวจต้นยา) (ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าวัสดุสำหรับการสำรวจและติดป้ายสมุนไพร ค่าอาหารในวันที่สำรวจ ค่าพาหนะของผู้ร่วมกิจกรรม)

3.การรวบรวมและอนุรักษ์ใบลานผ่านวิธีการแห่พระธรรม (อนุรักษ์ฐานทรัพยากร) (ค่าใช้จ่ายได้แก่ การอบรมเทคนิคการผูก เก็บ รักษา อ่านเบื้องต้น ค่าตอบแทนการสำรวจ ค่าตอบแทนการแปล การประชุมถ่ายถอด ปริวรรตรวมกันระหว่างหมอพื้นบ้าน ผู้รู้ในชุมชน ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนเอง กิจกรรมการแห่พระธรรมในงานของหมู่บ้าน)

4.การสนับสนุนให้ชุมชนมีชุดความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรท้องถิ่น ทั้งในแง่ของตำรับยาสมุนไพรที่ชุมชนควรมีไว้ประจำบ้าน และเทคนิคการปลูกสมุนไพรที่อยู่ในตำรับนั้น ๆ (ค่าใช้จ่ายได้แก่ การประชุมเตรียมการเพื่อแบ่งหน้าที่ หรือเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเข้าที่ประชุมประชาคมระดับอำเภอเพื่อช่วยกันสรุปเป็นชุดความรู้ของอำเภอ, ค่าจัดทำโปสเตอร์สนับสนุนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน)

5.การรวบรวมเผยแพร่อาหารวัฒนธรรมกับสุขภาพของชุมชน (ค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทนการสำรวจ การจัดประชุมโชว์อาหาร อำเภอ, ค่าจัดทำโปสเตอร์สนับสนุนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายหมอพื้นบ้านความเห็น (0)