แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮามอนิกอย่างง่าย

Rattapong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
                                                                    แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเคลื่อนที่ เรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2557 ปีการศึกษา 2557 เวลา 1 ชั่วโมง
ผู้สอน นายพิชิตทอง ครองพลขวา
           
นายรัฐพงษ์ มะพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ใช้สอนวันที่ ........../.........................../.............

สาระสำคัญ
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิม โดยมุมที่เบนออกจากแนวดิ่งมากที่สุดเท่าเดิมตลอดเวลา (แอมพลิจูดคงตัวตลอดเวลา) ความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัด แต่ทิศทางตรงกันข้าม ยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก เช่น การเคลื่อนที่ของชิงช้า การสั่นของสายกีตาร์ การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา เป็นต้น

รายละเอียดของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( Engagement Phase)

1.นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูสาธิตนำนอตมาผูกด้วยสายเอ็น ห้อยนอตให้อยู่ในแนวดิ่ง จากนั้นดึงนอตออกมาจากตำแหน่งสมดุล แล้วปล่อยให้เคลื่อนที่ นอตจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิม และผ่านตำแหน่งสมดุล

2.ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่จากการสาธิต และให้นักเรียนยกตัวอย่างการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะเดียวกับนอต

3.ครูให้ความรู้ เกี่ยวกับเวลาที่นอตเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกว่า คาบ มีหน่วยเป็นวินาที และถ้านับจำนวนรอบในหนึ่งวินาที จำนวนรอบใน 1 วินาที เราเรียกว่า ความถี่ มีหน่วยเป็น รอบต่อวินาที หรือ เฮิรตซ์

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นพบ ( Exploration Phase)

1.ครูให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับปริมาณต่าง ๆ ในการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย จากเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบความรู้, หนังสือเรียน, อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

  • 2.ให้นักเรียนจับคู่กัน จากนั้นครูเปิดวีดีโอสาธิตการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่าย
  • 3.ระหว่างที่นักเรียนดูวีดีโอ ครูจะถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด
  • 4.นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรม

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ( Explanation Phase)

1.ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะสำคัญของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก พร้อมทั้งให้นักเรียนยกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ ( Expansion Phase)

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน ( Evaluation)

1.เฉลยแบบฝึกหัด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ความเข้าใจของการทำแบบฝึกหัด

2.สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)