HA ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เบื้องหลังความสำเร็จ

เบื้องหลังความสำเร็จที่แท้จริง คือการร่วมมือ ร่วมใจ พร้อมเผชิญสถานการณ์ร่วมกันอย่างไม่ยอมแพ้

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 

โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจประกอบด้วย นายแพทย์สุรวุฒิ ลีฬหะกร แพทย์หญิงขวัญพจน์ สดใส ดร.กิตติยา เดชะไพโรจน์ และเภสัชกรสงกรานต์ มีชูนึก ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ทีมนำโรงพยาบาล และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับ

บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงประกอบการเยี่ยมสำรวจ ตลอด 2 วันทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่ในการสะท้อนผลการดำเนินกิจกรรมคุณภาพบริการของตน เพื่อให้คณะผู้เยี่ยมสำรวจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก service profile, SA 2011 และเอกสารรายงานอื่น ที่ส่งให้ทางคณะผู้เยี่ยมสำรวจได้รับทราบก่อนหน้านี้

ณ ช่วงสุดท้ายมีข้อสรุปจากคณะผู้เยี่ยมสำรวจโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ (บุคลากรบางท่านกล่าวว่า “ดีเกินคาด”) 

บางประเด็นได้รับคำชม มีบางประเด็นที่ทางคณะผู้เยี่ยมสำรวจขอให้ปรับซึ่งไม่น่าจะเกินความสามารถ/ศักยภาพของทีมที่จะวางแผนและดำเนินการต่อ

...

ผู้เขียนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานบริการวิสัญญีเป็นการเฉพาะในช่วงสั้น ๆ ก่อนการประเมิน ผลงานได้รับคำชมจากคณะผู้เยี่ยมสำรวจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องๆ ในทีม

ผู้เขียนได้เห็นสิ่งดีๆ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งมากมาย แม้หลักฐานการผ่านการประเมินจะยังไม่ปรากฏ แต่การสะท้อนกลับของคณะผู้เยี่ยมสำรวจที่ป็นไปในทางบวก น่าจะพอเบาใจได้บ้าง

ขอถอดบทเรียนความสำเร็จในมุมมองที่ผู้เขียนได้เห็นจากทีมบุคลากร ดังนี้

1)ผู้นำและทีมบริหาร โดยเฉพาะผู้อำนวยการฯ

-จริงจัง แสดงความมุ่งมั่น ชัดเจน ใกล้ชิด เกาะติด

-ลงพื้นที่เอง เปิดใจรับฟัง

-ใส่ใจในรายละเอียด สนับสนุน ติดตาม ให้กำลังใจ และกระตุ้นด้วยตนเอง

-นำการประชุมทีมด้วยตนเองแทบทุกครั้ง

-ฟังและวิเคราะห์ครอบคลุมทุกประเด็น ที่เป็นมุมมองของทีม

-ใส่ใจ ให้เกียรติผู้ร่วมทีม

-ฯลฯ

2)ทีมผู้บริหารระดับรอง/หัวหน้าทีมต่างๆ

-เปิดใจรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

-ร่วมทีม ประสานงานในทีม

-ทำตามแผนที่กำหนด

-ติดตามงาน/ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและให้การสนับสนุน

-ปรับกระบวนการให้เข้ากับบริบท

-ฯลฯ

3)ผู้ปฏิบัติ

-รับทราบนโยบาย พร้อมร่วมมือ

-ร่วมสัมมนา

-ปรับตัวได้ง่ายและไวต่อการเปลี่ยนแปลง

-ฯลฯ


ขอยกตัวอย่าง หนังสือบางเล่มที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

1)ทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก (6 หมวด 20 บท)

- บทนำ

- 1-การนำองค์กร

- 2-มาตรฐานร่วม

3-การบริหารระดับองค์กร

4-บริการทางคลินิก

5-บริการสนับสนุนอื่นๆ

6-ภาคผนวก

2)อ่านมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

3)บันได 3 ขั้นสู่ HA

4)ค้นหามาตรฐานต่างๆ กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศูนย์หัวใจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเทียบเคียง

5)ทำ Gap analysis HA

6)สะท้อนประเด็นที่เห็นเพื่อให้ทีมได้ทบทวนตนเอง และแสวงหาคำตอบเองในบริบทของตน

7)สะท้อนผลลัพธ์ที่ให้เห็นแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8)ลงพื้นที่ ดูประเด็นที่เป็นมาตรฐานเบื้องต้นเชิงวิชาชีพ สะท้อนความจริงในบางพื้นที่ และชี้ประเด็นเชื่อมโยงสู่ทีมคร่อมสายงาน สหสาขาวิชา และอื่นๆ ตามมาตรฐานเท่าที่เวลาและโอกาสจะเอื้ออำนวย

9)ให้กำลังใจ ให้มุมมอง สะท้อนคิดบางประเด็นที่มิได้กล่าวโดยละเอียดในข้อมูลที่นำเสนอใน profile ต่างๆ

โดยส่วนตัวผู้เขียนคิดว่า มาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับปีกาญจนาภิเษก (ุ6 หมวด 20 บท) ยังมีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพ 

SA 2011 เสมือน abstract ที่นำเสนอคณะผู้เยี่ยมสำรวจ เป็นเพียงประเด็นที่ถูกสกัดออกมาจากการดำเนินกิจกรรมคุณภาพ ที่ต้องมีการปฏิบัติและเขียนอย่างสมบูรณ์ใน Service Profile  ส่วนของ Clinical tracer และอื่นๆ เป็นรายงานเฉพาะเรื่อง ที่แสดงให้คณะผู้เยี่ยมสำรวจทราบว่า เราดูแลผู้ป่วยได้คุณภาพดีจริง

ดังนั้น การทำกิจกรรมคุณภาพที่มีผลลัพธ์ที่ดี จึงมิใช่ฝันที่ทำให้เกิดได้เพียงข้ามคืน ทุกเรื่อง ทุกระบบต้องเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง ทำจริง ในพื้นที่จริง และได้ผลลัพธ์ที่ดีจริง จึงเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่แท้จริง

ท้ายที่สุด ขอชื่นชมทีมบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้ร่วมเรียนรู้ในสนามจริง หากมีโอกาสคงได้ร่วมแสดงยินดี และร่วมฉลองความสำเร็จในการผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในไม่ช้านี้

...

ขอขอบคุณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ที่ให้ความรู้ด้านคุณภาพทั้งมวล รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมนำแนวคิดคุณภาพโรงพยาบาลของ สรพ.ออกถ่ายทอดสู่สาธารณชน เพื่อ่เป้าหมายคุณภาพและมาตรฐานบริการที่ผู้รับบริการสาธารณสุขพึงได้รับทั่วถึงกัน อย่างเสมอภาค 

เอกสารแนบทุกรายการมิได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด เพียงหวังผลให้หาอ่านเองได้ง่ายเท่านั้น 

ขอยกเครดิตให้ สรพ. (พรพ.เดิม) และผู้เขียนทุกท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพความเห็น (1)

ประทับใจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจนสำเรจในวันนี้ค่ะ