ถอดบทเรียนสื่อ ที่บางใบไม้

พื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้ขยับเรื่อง "ผึ้ง" เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนทางสังคม

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ได้จัดเวทีถอดบทเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยด้วยการสร้างความรู้ทางการเมืองและการปรึกษาหารือ พื้นที่ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และชุมพร ประมาณ ๓๐ คน 

กลุ่มสื่อฯ ที่เข้าร่วมเวที เช่น ประกอบด้วยกลุ่มสื่อวิทยุชุมชน สื่อประชาธิไตยทางอากาศ สื่อชุมชน สื่อสมัชชาสุขภาพ 

พื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้ขยับเรื่อง "ผึ้ง" เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนทางสังคม บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปลายข้าวความเห็น (2)

วันนี้ถอดบทเรียนต่ออีกหนึ่งวัน บางใบไม้บรรยากาศโฮมสเตย์ น่าเรียนรู้ 

วันนี้รับความรู้จากอาจารย์  พิภพ  ภานิชย์ภักดิ์

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ใน gotoknow มีผู้ชำนาญเรื่องผึ้งชื่อ อาจารย์ Beeman ครับ