เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๖๖

๖๖. ครูเป็นผู้ดูบ้างได้ไหม

โรงเรียนเป็นสถานศึกษา ทีนักเรียนควรจะได้รับการฝึกอบรมทุก

รูปแบบ รู้จักวิธีเรียน วิธีทำงาน วิธีอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ไม่ว่า เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง

คุณครู โรงเรียนควรจำลอง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงให้นักเรียนได้มีโอกาส

เป็นประธาน เป็นกรรมการ เป็นเลขานุการ เป็นเจ้าหน้าที่หลายๆด้าน ประชุม

วางแผนทำงาน ทำโครงการ โดยมีคุณครู ผู้เกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ดูแล

เป็นผู้ประเมิน เป็นผู้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ไม่ใช่ครูทำเสีย

เองด้วยการตัดความรำคาญ ตัดปัญหา ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาที่อยู่

ในโรงเรียน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ อุดมการณ์ ไปใช้ในชีวิตจริง ไม่ใช่มานั่งเรียน

กิน นอน เล่น หายใจทิ้ง ไปวันๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)