อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ร่วมประชุมวิชาการยางพาราและนำเสนอผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการด้านยางพาราเรื่อง Program of HRPP Workshop on ‘Agronomy, Physiology and Environment of Rubber Plantations’ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยางพาราของนักวิจัยจากประเทศไทยและฝรั่งเศส

              เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านยางพาราเรื่อง Program of HRPP Workshop on‘Agronomy, Physiology and Environment of Rubber Plantations’ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Guidelines of leaf sampling for leaf nutrient standard development” ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ ได้รับทุนอุดหนุนทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และกลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนักวิจัยจากประเทศไทยและฝรั่งเศส กว่า 45 คน เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
            การประชุมดังกล่าวนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านยางพาราของนักวิจัยในเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส ทำให้กลุ่มนักวิจัยทางด้านยางพาราได้รับทราบความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป

              ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ข้อมูลข่าว/ภาพ
              กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)