โครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน(return to work)แบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2558

โครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน(return to work)แบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

   ผู้เขียนโครงการ :  นางวัลย์ลดา เลาหกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  งานตรวจสุขภาพทีม 2  กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

โทรศัพท์   ๐๓๔-๔๒๗๐๙๙-๑๐๕  ต่อ ๕๒๐๕-๕๒๐๖

หลักการและเหตุผล   : 

              จังหวัดสมุทรสาครมี ประชากร รวมทั้งสิ้น 522,530 คน มีผู้อยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 463,676 คน เป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 367,520 คน จําแนกเป็นผู้มีงานทํา  366,331 คน (ร้อยละ 99.68 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงานทั้งหมด) ในกลุ่มผู้มีงานทําทั้งหมด  366,331 คน ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้นมีผู้ทํางานทั้งสิ้น 343,790 คน (ร้อยละ 93.85 ของผู้มีงานทําทั้งหมด) โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีผู้ทํางานมากที่สุด  

          แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 92,556 คน (ร้อยละ 19.96 ของจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด) รองลงมาได้แก่ แรงงานที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่าประถมศึกษา 89,589 คน (ร้อยละ 19.32) 

            ในไตรมาส 1 ปี 2557 จังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน 8,525 แห่ง และมีผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น 363,231 คน เมื่อพิจารณาจํานวนสถานประกอบการจําแนกตามอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมการค้า มีจํานวนสถานประกอบการมากที่สุด 2,109 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 24.74 ของสถานประกอบการทั้งหมด)

                การใช้บริการประกันสังคม จํานวนผู้ประกันตนของจังหวัดสมุทรสาครที่มาใช้บริการกองทุนประกันสังคม มีจํานวน 141,348 คน (หรือร้อยละ 38.91 ของจํานวนผู้ประกันตนทั้งหมด) โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการ ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร จํานวน 113,696 คน หรือร้อยละ 80.44 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมา คือ กรณีเจ็บป่วย 15,327 คน (ร้อยละ 10.84) กรณีทุพพลภาพ 709 คน (ร้อยละ 0.50) และกรณีตาย 330 คน (ร้อยละ 0.23) ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า กรณีสงเคราะห์บุตรมีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 49.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.16 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย รองลงมา ได้แก่ กรณีคลอดบุตร 44.78 ล้านบาท (ร้อยละ 26.47) กรณีชราภาพ 37.91 ล้านบาท (ร้อยละ 22.41) กรณีว่างงาน 19.31 ล้านบาท (ร้อยละ 11.41) กรณีเจ็บป่วย 9.30 ล้านบาท (ร้อยละ 5.50) กรณีตาย 6.79 ล้านบาท (ร้อยละ 4.01) และกรณีทุพพลภาพ 1.78 ล้านบาท (ร้อยละ 1.05) ตามลําดับ

          ผลจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว พบว่าทางสำนักงานประกันสังคม และสถานประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ประกันตนในกรณีเจ็บป่วย ตาย และกรณีทุพพลภาพ เพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานประกอบการได้แก่ ขาดพนักงานทำงาน พนักงานทำงานไม่เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย ทำให้เจ็บป่วยมากขึ้น ใช้เวลาในการดูแลรักษานาน หรือกลับมาเป็นซ้ำ เจ็บป่วยบ่อยขึ้น จนทางสถานประกอบการ หรือตัวพนักงานต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง หากพนักงานทำงานไม่ได้ ทางสถานประกอบการก็จะขาดพนักงานในการทำงาน พนักงานลาออก ถูกไล่ออกจากงาน เกิดการว่างงาน ตกงาน พนักงานขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพ  เกิดความเครียด มีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ  และเมื่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เจ็บป่วย บาดเจ็บ จนต้องมารักษาที่สถานพยาบาล ก็ยังจะส่งผลให้ทางโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้น สูญเสียงบประมาณในการดูแลสุขภาพมากขึ้น จำนวนผู้มารับบริการรักษา ฟื้นฟู ที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกันตนที่มารับบริการ ได้รับผลกระทบในขั้นตอนการให้บริการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลได้ เช่น รอนาน ระบบคัดกรองล่าช้า ไม่สะดวกสบายในการมาใช้บริการ ต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้ง เสียเวลา เสียค่าเดินทางในการมาโรงพยาบาล  ดังนั้นหากมีโครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยตรวจประเมินก่อนกลับเข้างาน จะช่วยให้ผู้ประกันตนมีความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพที่ดี สามารถกลับเข้าทำงานได้อย่างเหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย ทั้งยังสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน นายจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม สถานประกอบการ โรงพยาบาลได้ อีกด้วย แต่ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ ยังไม่มีการดำเนินงานระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานอย่างเป็นรูปธรรม

          จากการสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล ภายนอกโรงพยาบาล และสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับระบบขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ว่าส่งอย่างไร ส่งที่ไหน ทั้งยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ไม่เคยมีการนำข้อมูลปัญหา อุปสรรค มาหาแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน จากข้อมูลและปัญหาดังกล่าว ทำให้ทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน จึงได้รวบรวมข้อมูล ปัญหา ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานแบบบูรณาการ ให้ทุกหน่วยงานสามารถนำแนวทางในการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและพนักงานก่อนกลับเข้างานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย สามารถทำงานที่เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย โดยผ่านระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน จากแพทย์เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทย์เฉพาะทาง  ตามขั้นตอนของระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ที่มีมาตรฐานการดูแลอย่างเป็นระบบ สามารถประสานส่งต่อผู้ป่วยหรือพนักงานที่ต้องประเมินก่อนกลับเข้างาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการกำหนดแนวทางการดูแล ขั้นตอนการประเมิน และติดตามผู้ป่วย ตามมาตรฐานของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสามารถติดต่อ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน พร้อมทั้งติดตามประเมินผล จนสิ้นสุดขั้นตอนการดูแลสุขภาพ สร้างเสริม ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู จนผู้ป่วยหรือพนักงานสามารถเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและพัฒนาแนวทางระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบขั้นตอน และกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วย 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบแนวทางฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยวิธีต่างๆ เช่น  การทำกายภาพบำบัด   อาชีวบำบัด และการใช้อวัยวะเทียมเสริม   

4. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำงานได้   เป้าหมายสูงสุดของการช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียความสามารถ คือกลับไปทำงานเดิมได้   หรืออาจเปลี่ยนงานใหม่  โดยยังสามารถทำงานกับนายจ้างเดิม 

5. เพื่อเป็นแนวทางการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ 

6. เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรับทราบอาการและความสามารถในการทำงานอย่างปลอดภัย  ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง   

7. เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้   ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบางอย่างได้   พึ่งตนเองได้บ้าง  ไม่เป็นภาระลำบากแก่บุคคลในครอบครัว และสถานประกอบการ

พื้นที่/ประชากรเป้าหมาย

              หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีพนักงานที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการทำงาน กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  / กรณีไม่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่

1) ตึกประกันสังคมชาย 

2) ตึกประกันสังคมหญิง 

3) ห้องตรวจประกันสังคม 

4) ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก 

5) สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย  1 แห่ง  

กลยุทธ์/กลวิธี

1. ประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

2. สร้างแนวทางปฏิบัติ และแบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เข้าร่วมโครงการ เพื่อดำเนินงานประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

4. ทดลองการดำเนินงานตามแนวทาง และตามแบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

5. ติดตามผลขั้นทดลองการดำเนินงาน และสอบถามปัญหาและอุปสรรค ของขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

6. ปรับปรุงระบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบจากการทดลองใช้แบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ให้มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ สะดวกในการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

7. ติดต่อประสานงาน และช่วยดูแลดำเนินการตามระบบขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ดังนี้

๗.๑ หน่วยงานภายในโรงพยาบาล : ให้คำปรึกษา และช่วยปรับแก้ไขระบบ วิธีการ ขั้นตอนดำเนินการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ร่วมทั้งเป็นพี่เลี้ยงช่วยการส่งประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานในช่วงแรก จนทางหน่วยงานสามารถทำตามระบบขั้นตอนการส่งประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานได้ถูกต้อง ปลอดภัย

๗.๒ หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล เช่นสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน : ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม และช่วยปรับแก้ไขระบบการส่งต่อ การประเมินผู้ป่วยก่อนกับเข้างานให้เหมาะสม กับขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานนั้น

8. มีการประชาสัมพันธ์ระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานตามกลุ่มเป้าหมาย

9. ให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

10. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหลังประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน พร้อมติดตาม ดูแล รักษา ส่งต่อ ฟื้นฟู ประเมินผล ตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพ

11. สรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน  และความพึงพอใจภาพรวมของระบบการการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน    

ขั้นตอนการดำเนินงาน             

๑.   ประชุมภายในกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม(ครั้งที่๑) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงโครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน รวมทั้งหาแนวทางนโยบายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ 

๒.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อขอข้อเสนอแนะ แนวคิดการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน

๓.  ประชุม(ครั้งที่ ๒)ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน และวิธีการลงข้อมูลในแบบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล ได้แก่ คลินิกโรคจากการทำงาน ห้องตรวจประกันสังคม ตึกประกันสังคมชาย ตึกประกันสังคมหญิง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร  และขั้นตอนการประเมิน การส่งต่อ

๔.  ทดลองระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน 

๕.  รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง จัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานที่ได้มาตรฐานเพื่อวางแผนดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานของระบบการทำงานแบบภาพรวม  และปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานเป็นต้นแบบในการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน  

๖.  เตรียมดำเนินการงานระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ตามแนวทางมาตรฐานของระบบการประเมินก่อนกลับเข้างาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ดังนี้

๖.๑  ประชุม(ครั้งที่ ๓) ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน  และการส่งต่อ ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

๖.๒ มีการประเมินผล การประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน จนสิ้นสุดการรักษา ฟื้นฟู ตามแนวทางปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน 

๖.๓  มีการปรับปรุง พัฒนาระบบ สร้างมาตรฐานของระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานให้ครอบคลุม สะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เช่นขั้นตอนการซักประวัติ คัดกรอง การประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน การส่งต่อ การฟื้นฟูบำบัดก่อนกลับเข้างาน การวิเคราะห์ การป้องกัน ส่งเสริม เฝ้าระวังสุขภาพและความปลอดภัย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาล 

๗.  มีการสรุป ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นำผลการดำเนินงานประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานในแต่ละปี มาปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า คุ้มทุน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ มาใช้พัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานให้ดียิ่งขึ้นไป

ระยะเวลาดำเนินงาน

 ตั้งแต่ เดือนกันยายน ๒๕๕๗ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

งบประมาณ 

 จากงบบำรุงโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน มีดังนี้

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ราคา ๓๕ บาทต่อคน จำนวนผู้ประชุม ประมาณ ๓๐  คน จำนวน ๓ ครั้ง ต่อปี คิดเป็นเงิน เท่ากับ ๓,๑๕๐ บาท

2) ค่าทำเอกสารแนวทางการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๓๐ ชุด ชุดละ ๔๐ บาท คิดเป็นเงิน เท่ากับ ๑,๒๐๐ บาท

3) ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

4) ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดทำกิจกรมโครงการ(เช่นปากกา ยางลบ  รางวัล ของที่ระลึกให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น) ประมาณ ๓,๖๕๐ บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได

ตัวชี้วัด

1. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 5 หน่วยงาน ทราบแนวทางปฎิบัติ  วัตถุประสงค์ การประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน สามารถทำตามขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ ๘๐ 

๒. หน่วยงาน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน มีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

3. ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

วิธีการวัดความสำเร็จของงาน

1. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล สนใจที่เข้าร่วม ให้ความร่วมมือ และนำแนวทางระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานไปประยุกต์ใช้ ให้เชื่อมต่อกับระบบการดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลรักษาที่เป็นระบบ โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ หน่วยงานต่อปี (หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ แห่งต่อปี)  

2. หน่วยงาน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน มีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

3. หน่วยงาน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน สามารถส่งผู้ป่วยประเมินก่อนกลับเข้างานได้ถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี

4. ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน ได้รับการดูแลรักษา ฟื้นฟู กลับเข้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินก่อนกลับเข้างาน ร้อยละ ๘๐ และผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินก่อนกลับเข้างาน ต้องไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บซ้ำ จนต้องมาตรวจก่อนนัดที่โรงพยาบาล หลังจากประเมิน ร้อยละ ๘๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา ฟื้นฟู รวมทั้งประเมินก่อนกลับเข้างาน ที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ

2. ผู้ป่วยได้รับการประเมินก่อนกลับเข้างาน จากแพทย์เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทย์เฉพาะทาง สามารถดูแลตนเอง ทำงานที่เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากการทำงาน สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และปลอดภัย   

3. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน ที่สะดวกต่อการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล สามารถนำแนวทางระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานไปประยุกต์ใช้ ให้เชื่อมต่อกับระบบการดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

5. หน่วยงาน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการประเมินสามารถนำข้อมูล ไปพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานได้ 

6. หน่วยงาน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมนกลับเข้างานโครงการพัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างาน สามารถส่งผู้ป่วยประเมินก่อนกลับเข้างานได้ถูกต้อง และปลอดภัย

7. เกิดการพัฒนางานระบบการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้างานแบบเครือข่าย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความเห็น (0)