อนุทิน : กระบวนการจัดการความรู้ (KM)

บันทึกอนุทินครั้งที่ 4


วันที่ : 24 สิงหาคม 2557

เรื่อง : กระบวนการจัดการความรู้ (KM)

วิชา : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ผู้สอน : ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก : นางสาวอภิญญา รักพุดซา รหัสประจำตัว 57D0103121

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ หมู่ 1
1. การเตรียมตัวล่วงหน้าในการเรียน

-ข้าเจ้าได้ศึกษาเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้

1. การบ่งชี้ความรู้

2. การสร้างและแสวงหาความรู้

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

5. การเข้าถึงความรู้

6. การแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนความรู้

7. การเรียนรู้

2. ความคาดหวังในการเรียน

ข้าพเจ้ามีความคาดหวังว่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดทำ KM และจะนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายวันนี้ไปเปรียบเทียบหาความเหมือนและความแตกต่างจากความรู้ที่ได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า

3. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

เราจะทำ KM ได้อย่างไร

KNOWLEDGE PROCESS

1. การค้นหาความรู้ องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ที่ใคร ความรู้อะไรที่องค์กรต้องมี ใช้ KNOWLEDGE MAPPING เป็นเครื่องมือวางกรอบของ KM ต้องระบุให้ได้ว่าทำเรื่องอะไร

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ได้จากKNOWLEDGE MAPPING ดังต่อไปนี้

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จัดทำสารบัญ จัดหมวดหมู่ แยกประเภทเพื่อที่จะได้ค้นหาได้สะดวก (สัมภาษณ์)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือความถูกต้องและความเหมาะสมของความรู้ วิธีกลั่นกรองอาจใช้ได้ดีกับอีกที่หนึ่ง แต่อีกที่หนึ่งอาจใช้ไม่ได้ดี การกลั่นกรองความรู้นั้น คือการจัดทำเอกสารให้ได้มาตรฐาน

5. การเข้าถึงความรู้ โดยทั่วไปมี2 ลักษณะ คือ

5.1 การป้อนความรู้ ไม่ต้องร้องขอ เรียกว่า Supply – Based เช่น หนังสือเวียน

5.2 การให้โอกาสใช้ความรู้ ผู้ใช้เลือกใช้เฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น (Demand – Based)

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำเอกสาร จัดทำฐานข้อมูล จัดทำสมุดหน้าเหลือง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ จะช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว

7. การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับทิศทาง / ค่านิยมขององค์กร วัตถุประสงค์หลักของKM คือ การเรียนรู้ของบุคคลและการนำความรู้นั้นไปใช้ตัดสอนใจแก้ปัญหา ปรับปรุงองค์กร ถ้าทำทุกข้อได้แต่ขาดข้อ 7 ทุกอย่างก็สูญเปล่า

ปัจจัยที่ทำให้ KM ประสบความสำเร็จ : KM คือส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ

1. LEADERSHIP AND STRATERY

-ผู้นำต้องเข้าใจ เข้าถึงและตระหนักถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจาก KM

-สื่อสารและผลักดันให้มี KM ในองค์กร

-กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของ KM ให้ชัดเจน

**ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

2. CULTURE

-BOB BUCKMAN วัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลในองค์กร

-ทัศนคติที่เป็นอุปสรรค คือ ทัศนคติที่ว่า “ความรู้คืออำนาจ” ถ้ากลัวหมดอำนาจจึงไม่แบ่งปัน / แลกเปลี่ยน และมองคนอื่นว่าอวดรู้

3. TECHNOLOGY

-ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ฐานข้อมูลทันสมัย IT

4. MEASUREMENTS

-องค์กรไม่สามารถทราบสถานะที่แท้จริงได้ถ้าไม่มีการวัดผล

5. INFRASTRUCTURE

-ที่จับต้องได้ : สถานที่เครื่องมือต่าง ๆ

-ที่จับต้องไม่ได้ : โครงสร้างของหน่วย เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงาน ระบบHRM โครงสร้างของคนใน KM ระบบการประเมินผลงาน ระบบการยกย่องชมเชยรางวัล

4. ความคิดเห็นหรือประเด็นที่เรียน

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าในการจัดทำกระบวนการ KM นั้น สมาชิกในองค์กรทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือ กระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอนจึงจะบรรลุเป้าหมายของ KM และหลังจากที่มีการทำกระบวนการจัดทำ KM แล้ว ในองค์กรควรจะมีการประเมินผลเพื่อหาจุดอ่อน - จุดแข็ง –และนำกลับไปพัฒนา

5. การนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนและการพัฒนางาน

จากขั้นตอนที่ 7 ของการจัดทำกระบวนการ KM ที่ว่า จะต้องมีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทิศทางหรือค่านิยมขององค์กร ในฐานะที่เราเป็นบุคลากรในองค์กรคนหนึ่ง เราสามารถทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานได้

6. บรรยากาศการเรียน

6.1 สิ่งแวดล้อม

ห้องเรียนสะอาด กว้างขวาง อากาศถ่ายเทสะดวก มีสื่อการเรียนที่ทันสมัย โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

6.2 อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนเป็นตัวอย่างของบุคคลแห่งการเรียนรู้ และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

6.3 เพื่อน

เพื่อนในห้องเรียนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ แต่เมื่อต้องทำงานร่วมกันทุกคนก็ต่างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)