AAR : ธรรมะกับบัณฑิตศึกษา


AAR : ธรรมะกับบัณฑิตศึกษา

วิชา : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ผู้สอน : ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก : นางสาวอภิญญา รักพุดซา รหัสประจำตัว 57D0103121

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ หมู่ 1

1. ได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมฟังบรรยาย โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในหัวข้อ “ธรรมะกับบัณฑิตศึกษา" ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายธรรม คือ

การฝึกสมาธิตามวิถีพุทธ อานิสงส์ที่ได้จากการปฏิบัติทำให้ชีวิตของท่าน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัด เริ่มจากอารมณ์ที่เย็นลง จิตใจที่สงบนิ่ง ผ่อนคลาย มีพลัง ส่งผลให้การเรียนของท่านดีขึ้น คือ จากที่เคยสอบได้ที่สุดท้าย กลับกลายมาเป็นสอบได้ที่ 1 ตลอดจนได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษทั้ง ๆ ที่ตัวท่านเองก็บอกว่า ไม่ได้ก้มหน้าก้มตาเรียนหนักหนาอะไร เพียงแค่อานุภาพจากการทำสมาธิทำให้ความจำดีขึ้นเท่านั้น

นอกจากจะใช้สมาธิในการเรียนหนังสือแล้ว ท่านยังเคยใช้วิธีทำสมาธิเป็นตัวช่วยในระหว่างการคิดค้นวิธีการควบคุมยานไวกิ้งขององค์การนาซาเพื่อลงจอดบนดาวอังคาร

ดร.อาจอง ให้ความสำคัญกับกระบวนการหยั่งรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นที่การฝึกสมาธิ เมื่อท่านได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง ด้วยการก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งท่านได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากท่านสัตยาไสบาบา นักการศึกษาชาวอินเดีย ที่ท่านเคยพบเมื่อคราวไปศึกษาดูงานที่นั่น ประกอบกับท่านเองก็มีแนวคิดจะมุ่งเน้นกระบวนการ “สร้างคน" เหนือสิ่งใด เป็นปณิธานของท่าน นักเรียนของท่านจึงได้รับการปลูกฝังด้วยการมุ่งเน้นกระบวนการ “รู้จักตนเอง" เป็นอันดับแรก ด้วยความมุ่งหวังของท่านที่ต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง ตามแนวคิดที่ว่า “...เมื่อเป็นคนดีแล้วจะเก่งได้เอง แต่การเป็นคนเก่งยากที่จะเป็นคนดี..."

ท่านยังบอกอีกว่าการที่เรารู้จักตัวเองได้นั้นต้องอาศัยการที่เราหันกลับมามองดูตัวเราเอง ไม่ใช่ไปศึกษาจากข้างนอกตัวเรา การฝึกสมาธิเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราหันกลับมามองดูตัวเรา และจะรู้ว่าตัวเรานั้นมีความสามารถมากมาย ทำให้เรารู้ว่าทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเรา ก็จะมีความรักความเมตตาให้กับทุกคน ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและในที่สุดความเสียสละก็จะเกิดขึ้น แล้วเราจะก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมสูง ในขณะเดียวกันเราก็สามารถประสบความสำเร็จในทางโลกได้อีกด้วย

จากหลักธรรมของท่าน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท่านเน้นในเรื่องของการฝึกสมาธิ ผลของการฝึกสมาธิเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังนั้นการฝึกสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ดีและหมั่นฝึกฝนให้เกิดความเคยชิน

2. รู้แล้วคิดอะไรต่อ

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าการฝึกสมาธิเป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว ชาวพุทธจะใช้วิธีการฝึกสมาธิเพื่อความสงบ แต่การที่คนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการฝึกสมาธินั้นยาก น้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและการฝึกฝนของแต่ละคนด้วย

3. จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

การฝึกสมาธิสามารถนำไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนได้ โดยก่อนเรียนทุกครั้งครูสามารถฝึกให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม จัดการกับความคิดของตนเอง ให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่และสามารถต่อยอดความรู้เดิมได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)