สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office (3)

วันนี้ มาต่อจากฉบับที่แล้ว  จะพูดถึง อุปกรณ์ ระบบงาน และคนให้บริการ ครับ

2.อุปกรณ์  สำนักงานเกษตรอำเภอควรมีอุปกรณ์พื้นฐาน ดังรายการต่อไปนี้

2.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู จำนวน 4 ชุด

2.2 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าทื่ เป็นเก้าอี้เบาะนั่ง พนักพิงหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียมมีที่พักแขน

และล้อ จำนวน 3 ชุด

2.3 เก้าอี้สำหรับเกษตรกร เป็นเก้าอี้เบาะนั่ง พนักพิงหุ้มด้วยหนังเทียม มีล้อ ปรับระดับได้

จำนวน 6 ชุด

2.4 เก้าอี้ขาใครเมียมสำหรับเกษตรกรนั่งพักรอ จำนวน 12 ชุด

2.5 โต๊ะลงทะเบียนขนาดไม่ต่ำกว่า 0.75 x 1.50 x 0.75 จำนวน 3 ชุด

2.6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens

จำนวน 1 ชุด

2.7 จอภาพมีขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

2.8 LCD TV หรือ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว พร้อมตัวยึดหรือแขวนติดผนัง จำนวน 1 ชุด

2.9 คอมพิวเตอร์ PC 3ตัว

2.10 เครื่องพิมพ์1 ตัว

2.11 เครื่องพิมพ์ Passbook1ตัว

2.12 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) แบบ 10/100Mbps ขนาดไม่น้อยกว่า 8 Ports

จำนวน 1 ชุด

2.13 การจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย UTP จำนวน 4 จุด

2.14 สายหรืออุปกรณ์แยกสัญญาณของภาพแบบ 1 Input 2Outputจำนวน 1 ชุด

2.15 จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

2.16 เครื่องอ่าน Smart Card2 ชุด

2.17 เครื่องอ่าน Barcode จำนวน 1 ชุด

2.18 กล้อง Web Camera จำนวน 1 ชุด

       โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดควรจัดเป็นระบบเครือข่ายเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้

และต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

3. ระบบงาน  ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

3.1 ระบบการให้บริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ มีต้นแบบระบบ Thaismartfarmer.net (www.thaismartfamer.net) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ในการเข้าถึงบริการ 4 ระบบ คือ

1) ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร (e-Check) 2) บริการให้กับประชาชน (e-Service) 3) เกษตรกรต้นแบบ/เจ้าหน้าที่ต้นแบบ (e-Contact) 4) ข้อมูลองค์ความรู้ (e-Knowledge)

3.2 ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF

4.คนให้บริการ

       เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องเป็นนักส่งเสริมการเกษตร Smart Extension Officer เป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

  1. สุดยอดไปเลยครับ  น่าใช้บริการมากๆ  บ้านเรามีบ้างป่าวไม่รู้ครับ ๕๕๕