สังคมแห่งการเรียนรู้

นางสาวชุติมาคล้ำภิบาล รหัส 57D0103104

ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 13

รายวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ผู้สอน ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์

อนุทินครั้งที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับหลังจากเรียนวิชานี้เป็นครั้งแรก คือ เข้าใจขอบข่าย เนื้อหา จุดประสงค์ ลักษณะการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของวิชานี้ มีความรู้เกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้ และบุคคลแห่งการเรียนรู้ รวมถึงได้ทราบความหมายของคำว่า การเรียนรู้ ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่านทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

จากการที่ได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่จะเรียน ทำให้ทราบว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกขณะไม่ใช่แต่ในห้องเรียน ประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ทั้งสิ้น และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วนั้น มาปรับปรุงพฤติกรรม หรือคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าให้เกิดผลดีกับตนเอง องค์กร และสังคม

ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาตน คือ เนื่องจากมนุษย์เรียนรู้ตลอดเวลา เราจะต้องกระตือรือร้น ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก ๆ มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนให้ดีขึ้นในอนาคต

บรรยากาศในการเรียนวันนี้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน อาจารย์เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาฟัง รวมถึงประสบการณ์ในทางการเมืองด้วย บรรยากาศเป็นกันเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)